Idefase høring for Østlig Ringvej og for M5Øst

Høringssvar indleveret til både høring for Østlig Ringvej og for M5Øst

Nedenfor oplistes nogle overordnede bekymringer, som er forbundet med realisering af de to projekter Østlig Ringvej og M5Øst, tillige med forslag om mere og klarere information, så borgerne bliver klædt bedre på til deltagelse i en demokratisk beslutningsproces omkring Østhavns projekterne.

Klimabelastningen

Både staten og Københavns kommune står i en situation, hvor målsætningerne for reduktion af klimagasser ikke ser ud til at kunne realiseres. Københavns kommune har allerede kastet håndklædet og erklæret, at klimaplanens målsætning om CO2-neutralitet i 2025 ikke kan realiseres. I Københavns kommune er det specielt klimabelastningen fra trafikken, der træder i vejen for målsætningens realisering.

De to Østhavns projekter Østlig Ringvej og M5Øst er forbundet med store stigninger i CO2-udslip. Ifølge rapporten Strategisk miljøvurdering fra august 2022 drejer det sig om et CO2-udslip i perioden 2027 til 2070 for Østlig Ringvej på 311.300 tons CO2e, for M5Øst på 295.000 tons CO2e.

Dertil kommer et CO2-udslip fra anlægsfasen af Lynetteholm på 350.000 tons CO2e. Alt i alt en samlet klimabelastning på godt 953.000 tons CO2e.

Miljøbelastningen fra anlæg af Lynetteholmen, som primært er forbundet med jordtransport og anvendte arbejdsmaskiner, fremgår ikke af rapporten Strategisk miljøvurdering, idet denne belastning allerede indregnet via vedtagelsen af en anlægslov for Lynetteholm. Ikke desto mindre er jordopfyldningen en forudsætning for realisering af Østhavns projektet.

Såfremt vi som samfund vælger 0-alternativet med en fordeling af befolkning og arbejdspladser mellem centralkommunerne og det øvrige Sjælland som i det foregående årti, så vil det beregnede CO2-udslip fra Østhavnsprojekterne ikke finde sted.

I øvrigt er det interessant, at der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for perioden fra midten af 2030’erne til starten af 2050’erne kommer et fald i antallet af personer i aldersgruppen 26-76. Ud fra et bredere regionalgeografisk perspektiv svækkes dermed argumentationen for at anlægge Østhavnsprojektet i netop Københavns kommune.

De offentliggjorte rapporter om Østhavns projekterne udformes i dag af seks interessentgrupper, nemlig Transportministeriet, Københavns kommunes Økonomiforvaltning, By & Havn, Metroselskabet, Sund og Bælt tillige med Vejdirektoratet. Ved læsning af disse rapporter om Østhavns projekterne mærkes en tendens til at underdrive klimakonsekvenserne.

Vi opfordrer til, at klimabelastningen vil fremgå krystalklart i de kommende rapporter om vurderinger af miljøkonsekvenser, for såvel anlægsfase og driftsfase, så borgerne klart kan se konsekvenserne af projekterne for deres fremtidige livssituation. Klimakonsekvenserne vil primært ramme en ung bekymret generation.

>> Se hele vores idéfasehøringssvar som pdf

>> Ligger i øvrigt også på KK’s høringssportal