Vedtægter for Foreningen og Rådet for Bæredygtig Trafik

§ 1

Foreningens navn er Foreningen for Bæredygtig Trafik. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål

§ 2
Det er foreningens formål for hele landet at fremme en trafikudvikling, der er natur- og miljømæssig bæredygtig, herunder at reducere behovet for bilbaseret transport samt at opprioritere den kollektive trafik til at være et effektivt og billigt tilbud til borgerne.
Målet nås gennem oplysning, holdningspåvirkning og kritisk vurdering af de offentlige myndigheders initiativer på området.

Foreningen

§ 3
Foreningen for Bæredygtig Trafik er åben for enkeltpersoner, foreninger, fagforbund, virksomheder og organisationer, der støtter formålet.
Medlemskab forudsætter betaling af kontingent for et helt kalenderår. Dets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Ansøgning om kollektivt medlemskab forelægges Rådet til afgørelse.

§ 4
Foreningens bestyrelse benævnes Rådet for Bæredygtig Trafik.

§ 5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 1. maj. Deltagelse er afhængig af, at kontingentet er betalt.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen (Rådet) ønsker det, eller senest 14 dage efter, at mindst 20 % af foreningens medlemmer har udtalt ønske herom, med angivelse af hvad der skal forhandles.

§ 7

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 4 ugers varsel, til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.
Indkaldelse sker skriftligt til medlemmet pr. e-mail eller pr. post.

§ 8
På generalforsamlingen fremlægger Rådet en beretning med status for den aktuelle trafikpolitiske situation samt for Rådets arbejde i den forløbne periode.
Der drøftes prioritering af det kommende års aktiviteter. Dette kan evt. ske ved udarbejdelse af en handlingsplan.
Regnskab og budget for det kommende år fremlægges til behandling og godkendelse. Forslag, herunder til udtalelse fremsendes til formanden senest 1 uge inden generalforsamlingen og offentliggøres umiddelbart herefter på hjemmesiden. Generalforsamlingen kan tillige vedtage udtalelser på eget initiativ.

§ 9
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Også foreninger, virksomheder og organisationer har 1 stemme.
Udøvelse af stemmeret forudsætter, at kontingentet er betalt.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem forlanger skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

§ 10
På den ordinære generalforsamling afholdes valg til Rådet, der består af 9 medlemmer. Generalforsamlingen kan beslutte at ændre antallet af medlemmer af Rådet, inden valg finder sted. Hver stemmeberettiget kan afgive det antal stemmer, der svarer til antallet af rådsmedlemmer, der skal vælges.

§ 11
Valg til Rådet gælder ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere mindst 2 suppleanter for 1 år.
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen.

§ 12
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet for det følgende kalenderår, for såvel almindelige som kollektive medlemmer.

Rådet

§ 13
Rådet for Bæredygtig Trafik er foreningens bestyrelse med ansvar for det faglige og det administrative arbejde, herunder foreningens økonomi og tegner foreningens holdninger.

§ 14
Rådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og pressesekretær.

§ 15
Formanden indkalder Rådet med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst en uges varsel.

§ 16
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Der tages referat af Rådets møder.

§ 17
Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af sager inden for et fastlagt område samt til opgaver af mere grundlæggende karakter, og deres resultater skal altid forelægges Rådet til godkendelse.

§ 18
Det påhviler Rådet jævnligt at orientere foreningens medlemmer om aktiviteter og tiltag, som kan have medlemmernes interesse.
Det kan ske via hjemmeside eller udsendelse af e-mail hhv. almindelig post til hvert medlem.
Foreningen kan udgive nyhedsbreve med aktuelt, fagligt og holdningspræget indhold.

Økonomi, hæftelse og tegningsret

§ 19
Foreningens økonomi baseres på medlemskontingenter, støttebidrag, eventuelle gaver og tilskud samt indtægter ved aktiviteter.

§ 20
Intet medlem af foreningen hæfter for foreningens økonomi.
Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

§ 21
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af én intern revisor, der tillige med én suppleant vælges af generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formand eller næstformand sammen med yderligere et medlem af Rådet.

Vedtægtsændringer

§ 22
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når forslaget er udsendt til medlemmerne mindst 2 uger før generalforsamlingen og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningens opløsning

§ 23
Opløsning af foreningen kan alene finde sted, når to generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum har besluttet det med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog kan opløsning besluttes af kun én generalforsamling, såfremt alle tilstedeværende stemmer herfor. Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue til fremme af foreningens formål efter den opløsende generalforsamlings herom trufne bestemmelse ved almindelig stemmeflerhed.

Således vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 23. marts 2010.