7 hurtige trafikspørgsmål til ordførerne

Spørgsmål til partiernes transportordførere i forbindelse med FT-valget 2022

Rådet for Bæredygtig Trafik har hermed fornøjelsen at tilbyde jer at svare ja eller nej til syv trafikspørgsmål i forbindelse med det valg til FT, som netop er udskrevet. I den rækkefølge svarene dukker op lægger vi dem på denne side, så alle kan se hvad partierne står for på dette vigtige område.

Det gennemgående tema i vores spørgsmål er RBT’s prioritering af de bæredygtige transportformer gang, cyklisme og kollektiv trafik med henblik på en nødvendig reduktion af samfundets og borgernes klimafodaftryk.

Det eneste krav til besvarelsen er et klart ja eller nej.

Spørgsmål nr. 1

Fordeling af de kommende investeringer mellem transportformerne

RBT forslår et femårs moratorium for udbygning af motorvejssystemet til fordel for udbygning af den kollektive trafik og cykelinfrastrukturen.

De midler der har været afsat til motorvejsudbygninger i Infrastrukturplan 2035 i de 5 år skal i stedet fordeles med 2/3 til kollektiv trafik og 1/3 til cykeltrafik ved såvel en fremrykning af projekter som til nye projekter.

Ja: Enhedslisten v/ Henning Hyllested, Frie Grønne v/ Susanne Zimmer, Alternativet v/ Torsten Gejl (+ lange uddybning til alle spørgsmål)

Nej: Nye Borgerlige v/ Mette Thiesen, Konservative v/ Niels Flemming Hansen

Spørgsmål nr. 2

Fremme af kystsikring langs Øresund og Køge Bugt frem for satsning på Lynetteholm

I rapporten Strategisk miljøvurdering af Østhavnen fremgår det, at konstruktionen af en Østlig Ring vej og en Metro til Lynetteholm vil betyde et CO2-udslip på henholdsvis 310.000 ton CO2e og 295.000 ton CO2e, mens en mere spredt byudvikling i Hovedstadsregionen,
O-alternativet, vil overflødiggøre disse 2 projekter og dermed undgå CO2-udslip.

RBT foreslår, at samfundet i stedet for satser massivt på kystsikring af regionen langs Øresund og Køge Bugt, herunder København, ved at prioritere realisering af en samlet kystsikringsstrategi for regionen

Vil du satse på en samlet kystsikring uden Lynetteholm projektet?

Ja: Enhedslisten, Frie Grønne, Nye Borgerlige, Alternativet

Nej: Konservative

Spørgsmål nr. 3

Klimavenlig transport på tværs af landet

Den såkaldte Kattegat-forbindelse er foreløbig afvist som dyr, klimaskadelig og naturfjendtlig.

RBT foreslår at man arbejder for at binde landet bedre sammen med bedre landsdækkende kollektiv trafik, som det fremgår af den tidligere foreslåede Timemodel?

Vil du arbejde for at Timemodellen bliver til virkelighed?

Ja: Enhedslisten, Frie Grønne, Konservative, Alternativet

Nej: Nye Borgerlige

Spørgsmål nr. 4

Klimavenlige rejser i EU og især til Bruxelles?

Svenske Trafikverket har arbejdet for et nattog gennem Danmark og Tyskland til Bruxelles, men udbuddet har ikke har tiltrukket mulige operatører og er foreløbig strandet.

Til gengæld har et flertal i Folketinget besluttet at redde SAS og støtte klimaskadelig flytrafik således, at danske politikere alene flyver til Bruxelles for at snakke EU-klimapolitik.

RBT vil arbejde for at sikre klimavenlige rejser i Europa, både til Bruxelles og alle de andre steder man kan nå med tog. Og ligeledes arbejde for klimavenlige togrejser i Skandinavien som alternativ til f.eks. at flyve til Stockholm og Oslo. Vil du være med til at lægge en plan for hvordan tog kan erstatte flyvning i Europa og være parat til at etablere en klimapulje, der kan støtte at denne proces kommer godt i gang?

Ja: Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet

Nej: Nye Borgerlige, Konservative

Spørgsmål nr. 5

Vi skal have stoppet salget af fossile biler tidligere!

Der er planer om at stoppe salget af fossile biler i 2030. Men elbilerne er teknologisk ved at være så gode og tilgængelige at salget af fossile biler sagtens kan stoppe langt før 2030. Der ydes store skatterabatter til elbiler og plug-in-hybrid biler, ikke mindst det sidste er efter RBT’s mening helt skør brug af klimaomstillingspenge. Vi du arbejde for at salget af fossile biler stopper før 2030?

Ja: Enhedslisten, Frie Grønne (allerede i 2023), Alternativet

Nej: Nye Borgerlige, Konservative,

Spørgsmål 6

Befordringsfradrag for cykler

Vil du støtte befordringsfradrag for cykler for distancer under 12 km (med mulighed for at kontrollere det kørte på en statslig app)?

Ja: Enhedslisten (er dog i tvivl om muligheden for at kontrollere tiltaget), Frie Grønne,

Nej: Nye Borgerlige, Konservative, I Alternativet ønsker vi en gradvis udfasning af danskernes befordringsfradrag.

Spørgsmål 7

Startafgift på biler

Startafgift for biler er et målrettet alternativ til roadpricing. Afgiften vil kunne udformes på mange måder. Det kunne koste 75 kr. hver dag første gang bilen startes. Det kan evt. kombineres med et fradrag af samme størrelse alle arbejdsdage, svarende til ca. 210 dage om året. Registreres via en chip i bilen i synshal og sendes til Skat.

Fordelen er, at man ikke registrerer folks færden, at afgiften vil have karakter af skattelettelse og valgfrihed, hvis den kombineres fradrag, at den kan modificeres i yderområder, og endelig at man med dagens benzinpriser og kombination med cykelfradrag under 12 km vil give bilister en samlet motivation på 100-120 kr. om dagen til at cykle.

Vil du støtte en startafgift på biler?

Ja: Enhedslisten (på EL’s foranledning indgår en startafgift i det forsøg med road-pricing, som er sat i gang), Frie Grønne (Vi er villige til at se på forskellige muligheder for at gøre det mindre favorabelt at tage bilen frem for cykel, kollektiv transport eller samkørsel), Alternativet

Nej: Nye Borgerlige, Konservative