Det mener RBT om tvillingeprojekterne Lynetteholm og Østlig Ringvej

RBT har lagt et stort arbejde i at belyse – og bekæmpe – de to megaprojekter Lynetteholm og Østlig Ringvej, en havnetunnel, bl.a. i et samarbejde med andre organisationer.

Vi er selvklart stærkt imod disse projekter. De vil generere mere biltrafik og øget CO2-udslip, en udvikling som vil fjerne sig fra de klare målsætninger i Københavns Kommunes klimaplan om CO2-neutralitet i 2025. Dertil kommer, at megaprojekterne vil modarbejde målsætningen i Kommuneplan 2019 om en trafikfordeling, ifølge hvilken biltrafikken højest må udgøre 25 % af de fire transportformer: bil, kollektiv trafik, cyklisme og gang. Derudover vil gennemførelsen af de to projekter forstærke den økonomiske ubalance i Hovedstadsområdet, hvor Københavns kommunes udvikling sker på bekostning af omegnskommunerne. 

Det har de socialdemokratiske borgmestre i omegnskommunerne fanget, og derfor gav de udtryk for deres protest i en fælles kronik “Syv vrede omegnsborgmestre” i Politiken den 24. september. De efterlyser statslige investeringer i kollektiv trafik for at imødegå den skæve udvikling, der lægges op til.  

Rådet for bæredygtig trafik ligger helt på linje med omegnsborgmestrenes kritiske holdning, og vi har – parallelt med forslag fra Region Hovedstaden – slået til lyd for en udbygning af et radialt letbanesystem fra de planlagte stationer på den kommende letbane i Ring 3 ind mod de centrale bydele som et alternativ til en fortsat voksende biltrafik mod Københavns centrale dele. 

Hvad der ærgrer os, er den mangelfulde og vildledende informationsformidling til omverdenen, som er foregået i forbindelse med præsentationen af fire kommissorierapporter om tvillingeprojekterne og trafiksanering i Indre By. Samme vildledende og mangelfulde information prægede den fremlæggelse af projekterne på møde med tre lokaludvalg på Rådhuset den 5. oktober, som Økonomiforvaltningen, Vejdirektoratet og Metroselskabet stod for. 

RBT har hhv. d. 22.1. og 14.2. indgivet høringssvar om VVM og anlægslov for etableringen af Lynetteholmen. Se hér.

Rådet for bæredygtig trafik har haft kontakt med udvalgte medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget (TMU) i Københavns Kommune for at drøfte tvillingeprojekterne.

RBT har i samarbejde med NOAH-trafik tidligere præsenteret høringssvar om Nordhavnstunnelen, en forløber for Østlig ringvej.

Opsummering: Alt i alt er de planlagte tvillingeprojekter udtryk for hovsa-planlægning. Og der savnes et planmæssigt helhedssyn, der også omfatter Sjælland uden for Hovedstaden. Demokratiske beslutningsprocesser er totalt fraværende, og projekterne tænkes gennemført efter salamimetoden: Først jorddeponi, dernæst kystsikring, så Østlig Ringvej og endelig byudvikling. Men den østlige ringvejs økonomi henligger i mørke. Ikke alle udgifter er indregnet, og offentligheden får intet at vide om den påtænkte finansiering. Konsekvensen af Østlig Ringvej bliver en omfordeling af en større trafikmængde i København såvel som Frederiksberg og tilstødende kommuner, og klimaaftrykket vil stige. Men hvorfor udsætte borgerne for langtidsvirkningerne af et så ringe gennemtænkt og demokratisk anløbent projekt?

De vigtigste indlæg om emnet på vores hjemmeside:

Høringssvar til VVM/anlægslov for etablering af selve Lynetteholmen

fra 22. januar og 14. februar 2021

Gennemgang af de fire hovedargumenter for tvillingeprojektet

fra 18. januar 2021

Lynetteholm og Østlig Ringvej punkterer klimaambitionerne

fra 26. oktober 2020 (også bragt i Altinget)

Drop Nordhavnstunnellen

fra 22. september 2019

Nej til Nordhavnstunnel

fra 9. maj 2019

 

Torsten Gejl (Å) spørger Statsministeren i spørgetimen d. 2. marts 2021 om hendes holdning til Lynetteholmen. Det er et ildevarslende svar hun kommer med. Også i forhold til andre mega-projekter som Kattegatbroen.

Modstanden mod projektet har samlet sig

Se den erklæring som otte organisationer er kommet med i fællesskab

Hvem står bag megaprojektet?

Se denne udmærkede oversigt over pengemænd og lobbyfolk.

Lidt mere historiske indlæg

Brev til nyvalgt Borgerrepræsentation

fra 9. december 2017

Opfordring til potentielle investorer

fra 12. marts 2017

Høringssvar om VVM redegørelse for Nordhavnstunnelen

fra 27. august 2016