VVM-høring og anlægslov; salamistykke 1 – Anlæg af Lynetteholmen er en katastrofe

Høringssvar vedrørende VVM Miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm og anlægsloven

RBTs generelle konklusion:

Ud fra et bæredygtighedsperspektiv, som omfatter klima, transport, natur og forurening, er Lynetteholmprojektet en katastrofe. Byudvikling af en sådan størrelsesorden skal indtænkes i en regional sammenhæng, som omfatter alle tre regioner på Sjælland. Lynetteholm projektet bør skrottes.

RBTs konklusion vedrørende den igangværende høringsproces

Vi opfordrer til, at høringsprocessen skal begynde forfra på et grundlag, hvor alle de forbundne og gensidigt afhængige delprojekter i tvillingeprojektet miljøvurderes på en og samme gang. Vores konklusion begrundes ud fra følgende betragtninger:

1/ Lovlighed i forhold til EU’s miljødirektiv

Den anvendte salamimetode, hvor forbundne projekter vurderes ét efter ét umuliggør en samlet vurdering af projekternes miljøkonsekvenser. Jorddeponi i et hul i Øresund er ikke et projekt i egen ret. Et fuldt udbygget Lynetteholm med plads til 35.000 boliger og ligeså mange arbejdspladser, Østlig Ringvej og ny metrolinje skal evalueres for miljøkonsekvenser i samme høringsproces. I samklang med professor i EU miljøret Peter Pagh vurderer RBT, at denne fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med EU’s miljødirektiv.

2/ Et demokratisk underskud og udemokratisk forvaltningspraksis

Den kortest mulige otte uger lange høringsperiode blev lagt hen over jul og nytår i et coronaramt samfund, som hindrede den nødvendige information og borgerdialog om projektet. Befolkningen har stort set kun haft mulighed for at overvære informationsmøder, iværksat og styret af bygherren By og Havn. Planlagte borgerdialogmøder med uafhængige eksperter har måttet aflyses.

Det er problematisk, men mærkværdigvis lovligt, at bygherren By og Havn er ansvarlig for – og betaler for – udfærdigelse af høringsmaterialet, i dette tilfælde hos flere rådgivere, hvorved feltet af alternativ ekspertise indsnævres alvorligt. Det er dog endnu mere kritisabelt, at det er Økonomiforvaltningen i Københavns kommune som skal stå for udarbejdelse af kommunens høringsudkast, i og med at selvsamme forvaltning har været bidragsyder til de kommissorierapporter for Lynetteholm og Østlig Ringvej, som blev offentliggjort i august 2020. Den kritiske distance, som er nødvendig i en høringssag, bliver derved kortsluttet.

Det er set fra en demokratisk synsvinkel ligeledes stærkt utilfredsstillende, at Transport- og Boligministeriet tillader sig at fremsætte et forslag til anlægslov for Lynetteholm medio januar på et tidspunkt, hvor borgernes indsigelser end ikke er blevet afleveret.
Indsigelsesfristen er 25 januar 2021, og der må vel påregnes en seriøs bearbejdning af de formodentlig mange høringssvar og derefter en undersøgelse af eventuelle afværgemekanismer

3/ Uenighed med By og havn og tilkøbt ekspertise i opstillede hovedpræmisser for Lynetteholm

Ifølge By og Havn skal Lynetteholm løse flere påtrængende problemkomplekser: 1/ stormflodsikre København mod nord, 2/ udgøre et nødvendigt deponi for overskudsjord, 3/ skabe plads til 35.000 nye boliger og dermed dæmpe prisudviklingen på boligmarkedet og endelig 4/ mindske trængslen via konstruktion af ny infrastruktur i form af Østlig Ringvej og ny metrolinje.

Vi er aldeles uenig i, at Lynetteholm er nødvendig eller tilstrækkelig for at løse de to førstnævnte problemer vedrørende klimasikring og jorddeponi. Vi mener, at den påtænkte udbygning af Lynetteholm og den planlagte havnetunnel blot vil skabe yderligere trafik og forøge trængslen, og endelig at boligpriserne kommer til at ligge i den høje ende af boligmarkedet, da det netop er salg af byggeretter, der skal finansiere infrastrukturprojekterne.

4/ Miljøkonsekvensrapporten undlader ganske at forholde sig til vedtagne målsætninger for Københavns kommune på klima- og trafikområdet.

En etablering af Lynetteholm og Østlig Ringvej vil torpedere Københavns Kommunes klimamålsætning nedfældet i KBH Klimaplanen 2025 om klimaneutralitet i 2025 og vil samtidig umuliggøre den netop vedtage målsætning fra Kommuneplan 2019 om højest 25 procent biltrafik i 2025 målt som ture ud af totalen af de fire transportformer: biltrafik, kollektiv trafik, cykling og gang.

Dette er muligvis ikke et problem for kommunens økonomiforvaltning, men det er det for kommunens borgere.

På baggrund af oven for opridsede betragtninger har Rådet for bæredygtig trafik valgt at forholde sig til miljøkonsekvenser i forbindelse med det samlede tvillingeprojekt Lynetteholm og Østlig Ringvej og ikke kun miljøkonsekvenserne ved transporten af jord til deponi i et hul i Øresund. Det implicerer bl.a., at vi også vil forholde os til de beregnings­forudsætninger i form af fremskrivning af befolkning, erhverv, infrastrukturudbygning og trafikstrømme, som fremgår af kommissorierapporterne og baggrundsrapporter fra august 2020 tillige med indhentet ikke-publiceret materiale fra Vejdirektoratet og Københavns kommune.

>> Se hele VVM høringssvaret (som pdf)

>> Se høringssvaret til anlægsloven (som pdf)