Lynetteholmen: Manglende borgerdialog siger Indre By Lokaludvalg bla.

Der er kommet høringssvar fra Indre By Lokaludvalg vedrørende Miljøkonsekvensrapport (VVM) for Lynetteholm.

Næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik Kjeld Larsen er valgt til Indre By Lokaludvalg som repræsentant for RBT. Kjeld udtaler: “Vi kan være ganske tilfreds med lokaludvalgets høringssvar.”

Her er nogle udpluk fra høringssvaret, nederst er der link til hele svaret.

Manglende borgerdialog

Vi finder det ikke rimeligt, at den offentlige høring om miljøkonsekvensrapporten om etablering af Lynetteholm er lagt på et tidspunkt, hvor der er corona-restriktioner, som hindrer fysiske borgermøder og dermed en ordentlig offentlig debat om rapporten og om Lynetteholm-projektet. Høringsperioden er tillige lagt hen over en periode, hvor mange er på juleferie. (…)

Overordnet konkluderer vi, at det vil være godt, hvis Staten, Københavns Kommune og By & Havn proaktivt skaber rammer for en ordentlig offentlig debat om Lynetteholm-projektet. (…)

Alle miljømæssige forhold skal vurderes

Det er ikke acceptabelt, at miljøkonsekvensrapporten kun omfatter etableringen af Lynetteholm. Miljøpåvirkningen af Lynetteholm-projektet skal vurderes i sin helhed, dvs. miljøvurderingen skal inkludere infrastrukturprojekterne Østlig Ringvej og metro til Lynetteholm, byudviklingen til håndtering af den forventede befolkningsudvikling og en eventuel fremtidig dokport mellem Lynetteholm og Nordhavn. Det er Lynetteholmprojektets samlede påvirkning af miljøet, der skal belyses. (…)

Det er lokaludvalgets vurdering, at kørsel af jord med diesellastbiler gennem Indre By til Lynetteholm vil give yderligere støj-, luft- og vibrationsgener for beboerne i de gader i Indre By, der traditionelt benyttes af gennemkørende lastbiler, dvs. Bredgade, St. Kongensgade, Øster Voldgade, Nørre Voldgade, Øster Søgade, Nørre Søgade, Gyldenløvesgade og H.C. Andersens Boulevard. Det er ikke acceptabelt. Det er nu, at man politisk bør stille krav om, at jordtransport i Københavns Kommune skal ske CO2-neutralt og klimavenligt og at man stiller krav om, at lastbilernes lad med jord skal være dækket med en presenning. (…)

Forslag vedr. jordopfyldningen af Lynetteholm

I lyset af ovenstående bekymringer vedr. yderligere lastbiltrafik i Indre By, foreslår vi, at Lynetteholm-projektet vendes om: Fra et punkt i farvandet øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen indledes projektet med udgravning af Østlig Ringvej-tunnelen. Jorden fra udgravningen anvendes til opfyld af Lynetteholm. Når ringvejen når land, vil den kunne anvendes til jordtransport fra byggepladser uden om beboede områder i de centrale bydele.

Jorden fra byggepladser i København bør anvendes der, hvor man på Sjælland mangler jord. Når behovet på Sjælland er opfyldt, kan jord fra byggepladser i København anvendes til etablering af Lynetteholm.

Østlig Ringvej

(…) Inden en beslutning om Østlig Ringvej træffes, bør der besluttes og offentliggøres en plan for, hvor trafikken i København skal være. (…)

Bent Lohmann, formand

>> Hent hele høringssvaret (pdf)