Hvem tager ansvar for processen omkring Lynetteholmen?

Åbent brev til politikerne i Borgerrepræsentationen

16.2. 2021

Borgerrepræsentationen har ved Principbeslutning for anlæg af Lynetteholm også påtaget sig et ansvar for processen, der skal foregå inden Anlægsloven besluttes i Folketinget.

Der er fra mange sider rejst kritik af, at miljøundersøgelsen af projekt Lynetteholm bliver opdelt, således der ikke foreligger en samlet vurdering af de mulige negative kumulative effekter ved projektet.

 Hvem har det politiske ansvar for opdelingen?

Det spørgsmål har Østerbro Havnekomité stillet til Transportminister Benny Engelbrecht i brev, 15.1.2021.  I det brev vi har modtaget for et par dage siden, får vi ikke svar på det konkrete spørgsmål.

Spørgsmålet er vigtigt for offentligheden at vide, da der side 139 i tillæg til miljøkonsekvensrapport om uddybning af sejlrende og klapning af havbundsmateriale står:

 ”Jævnfør habitatdirektivet skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag. ”

Af høringsmaterialet fremgår belastning fra anlæg af Lynetteholm, Nordhavnstunnel, Nordre Flint og Aflandshage havmølleparker (der opføres 2023-24) og udflytning af containerterminal, men ikke fra den havnetunnel og udbygning af metroen, som indgik i det samlede projekt, da det blev fremlagt 2018.

Om ganske kort tid behandler Folketinget Anlægslov for Lynetteholm. Forslaget til loven er nu i høring og høringen bliver afsluttet, før høringen om Tillæg til miljøkonsekvensrapport  om  uddybning af sejlrende og klapning af havbundsmateriale etablering af Lynetteholm er afsluttet.

Anlægsloven bliver hastet igennem!

Hvordan forholder I (Borgerrepræsentationen) jer til

at det i lovforslaget fremgår at Transportministeren overtager kommunalbestyrelsens beføjelser; byggelov, naturbeskyttelse, vandforsyning, miljøbeskyttelse, beskyttelse af havmiljø, råstoffer, forurenet jord, bygningsfredning, bevaring af bygninger og bymiljøer, og at intet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

I Borgerrepræsentationen har et stort flertal vedtaget en principbeslutning om anlæg af Lynetteholm.  Vi opfordrer til at Borgerrepræsentationen også tager stilling til, hvordan miljøvurderingen af projektet skal foregå.

Vi mener at offentligheden har krav på svar på følgende:

  • Hvem har taget den politiske beslutning, at miljøvurderingen skal opdeles, så den ikke omfatter mulige kumulative effekter?
  • Hvordan ser I på at københavnerne ikke føler sig inddraget i debatten om dette omfattende byudviklingsprojekt
  • at det kommunale demokrati sættes ud af kraft ved lov om Anlæg af Lynetteholm og
  • at vores klagemuligheder fjernes da ”klagesager kan indebære betydelig risici og usikkerhed for anlægsprojektet i form af forsinkelser og fordyrelser”
  • Og hvordan sikrer I, at miljøvurderingen ikke bliver præget af, at bygherre, By&Havn anvender en privat virksomhed og den tidligere samarbejdspartner, Rambøll til at foretage miljøvurderingen?

John Andersen, Professor i planlægning på RUC og medlem af Bypolitisk Forum

Margit Velsing Groth, sociolog og medlem af Bypolitisk Forum

Inger Hutters, formand for Østerbro Havnekomité.

Kjeld A. Larsen,  Rådet For Bæredygtig Trafik

Ivan Lund Pedersen,  NOAH-trafik

Hanne Schmidt, arkitekt og byplanlægger og medlem af Bypolitisk Forum