Udvalgte konklusioner om letbaner

Karl Vogt-Nielsen, medl. af Rådet for Bæredygtig Trafik

I december besluttede Borgerrepræsentationen at få lavet en undersøgelse af fordele og ulemper ved at vælge sporvogne frem for metro i forhold til den planlagte nye Metroring i København.

Imidlertid ønskede flere politikere bl.a. også undersøgt, hvilken betydning det ville have at etablere moderne sporvogne som fødelinjer ind til den eksisterende Metro, inden man byggede en Metroring.

Dette var en interessant tilføjelse, fordi den eksisterende metro lider voldsomt under et alt for lavt passagertal i forhold til budgetteret, og derfor er der løbende underskud på driften heraf.

Derfor kunne det være interessant at se, hvilken effekt det kunne have at vælge, at man i København i første omgang satser på moderne sporvogne mellem nuværende Metro-stationer og ud i oplandet, inden man evt. går i gang med en ny Metroring. Denne tilføjelse blev senest bekræftet på Økonomiudvalgets møde 14. december, hvorefter undersøgelsen blev iværksat af en række konsulentfirmaer for kommunen.

Vigtigt aspekt væk

Det var derfor med en vis spænding, jeg kastede mig over rapporten, da den forelå her i april. Men netop dette vigtige aspekt indgår besynderligt nok slet ikke i undersøgelsen. Det kunne være interessant at høre hvorfor, da det faktisk indgik i kommissoriet for undersøgelsen – og er det et tilfælde, at man slet ikke kan læse kommissoriet for undersøgelsen i selve rapporten?

Borgerrepræsentationen (BR) har på sit nylige møde taget rapporten til efterretning efter indstilling fra forvaltningen, som har fremhævet nogle pointer, men fortier andre:

Der lægges stor vægt på, at sporvogne fortrænger biler – og at det netop har været formålet, når man med succes har indført sporvogne i en lang række europæiske storbyer. Selv om befolkningen i København, jf. den Trafik- og Miljøplan, som BR aktuelt også drøfter, klart tilkendegiver et ønske om at reducere biltrafikken i byen (77 pct.) – og selv om et flertal af partier har meldt ud, at de ønsker en form for kørselsafgift som i f.eks. London – ja, så fremstilles det nu som et problem, at sporvogne vil fortrænge biler, og at dette også vil være i strid med den »hidtidige trafikpolitiske hovedmålsætning i København.«

Hvorfor skrives der ikke i indstillingen, at sporvogne netop med fordel kan kombineres med kørselsafgift og dermed kan spille konstruktivt sammen med de nye toner i trafikpolitikken i overensstemmelse med befolkningens ønsker?

Den største ulempe

Ikke uventet fremhæves det, at Metroen er hurtigere og kan fragte flere passagerer pr. time på en given strækning (det nævnes dog ikke, at det forudsætter, at langt flere benytter Metroen i forhold til i dag). Det nævnes ligeledes, at den største ulempe ved Metro-løsningen er den store anlægsomkostning, samt at adgangsvejene til Metro-perronerne er længere end til letbanestoppestederne.

Hvorfor bruge milliarder

Hvad der ikke nævnes, er, at rapporten dokumenterer, at moderne sporvogne kan fragte 2,5 gange så mange passagerer for de samme penge (fordi man kan bygge 5 km sporvognsanlæg for hver km Metro). Med andre ord siger rapporten, at der kan fragtes lige så mange passagerer pr. time med sporvogne som med Metroen – for en investering på langt under det halve.

Dette er yderst interessant, da den nuværende Metro reelt kun har godt halvt så mange passagerer som forventet – så hvorfor bruge adskillige milliarder på at udbygge et system med en enorm overkapacitet, hvis vi kan få et effektivt kollektivt trafiksystem, som langt flere vil kunne benytte for færre penge – og hvor linjerne rækker ud i oplandet, så bilister også får et bedre alternativ til bilen? Noget, som en Metroring ikke vil påvirke.

Det fremhæves endvidere i indstillingen, at Metroen på grund af det store antal passagerer og muligheden for fuldautomatisk drift vil få en bedre driftsøkonomi end de øvrige systemer. Det nævnes ikke, at der er stor risiko for det stik modsatte, hvis erfaringerne fra den nuværende Metro benyttes. Problemet er, at Metroen har langt færre brugere end forudsat, og denne fejlbudgettering integrerer man åbenbart i det nye projekt (formentlig fordi man ellers ikke kan fremvise balance i investeringen).

Uforståeligt

Det er uforståeligt, at et flertal på Rådhuset i den grad stirrer sig blind på en Metroring frem for at se på samlede løsninger, som både vil forbedre økonomien i den eksisterende Metro, vil give langt flere københavnere adgang til et effektivt kollektivt trafikmiddel, som indføres med stadig succes i andre storbyer, og som kan gå hånd i hånd med befolkningens ønske om, at biltrafikken skal begrænses mest muligt.