Trafik, klima, luftforurening og støj på Frederiksberg

Høringssvar til Forslag til Frederiksberg kommuneplan 2021

Rådet for bæredygtig trafik (RBT) vil i sit høringssvar alene forholde sig til temaet trafik og de med trafikken forbundne konsekvenser: klima, luftforurening og støj.

Rådet har en række forslag til byudvikling med udgangspunkt i transportformerne gang, cykling, kollektiv trafik, vejinfrastruktur og parkeringspolitik. RBT foreslår bl.a. følgende:

 • RBT forslår udarbejdelse af en egentlig strategi til fremme af gang.
 • RBT vil i stedet for mere metro slå til lyd for en alternativ skinnebåren løsning på overfladen i form af letbanelinjer, meget gerne suppleret med en ny S-banetunnel.
 • Vi skal have flere og bredere cykelstier, herunder på Frederiksberg Allé, og et fortsat udbygget cykelrutenettet. Grønne skolecykelveje skal stå højt på prioriteringslisten.
 • Kommunen bør tage initiativ til grøn cykellevering og udbrede strategien i samarbejde med kommunens erhvervsdrivende.
 • En maksimumsgrænse på 40 km/timen på det overordnede vejsystem og 30 km/timen på alle lokalveje vil ud over en forøget trafiksikkerhed skabe et forbedret trafikflow gennem byen.
 • Frederiksberg kommune bør iværksætte en undersøgelse for etablering af trafikøer og tilføje trafikøer som trafikstrategisk element i kommuneplanen.
  Strategien bilfri eller delvis bilfri bydelsudvikling bør programsættes, således som det er tilfældet i Københavns kommune.
 • Kommunen skal arbejde for etablering af en miljøzone for personbiler for hele kommunens areal, og der skal sættes en slutdato for salg af nye fossilt drevne biler og for kørsel med ”gamle” fossilbiler.
 • Parkeringsnormerne er hovedredskabet til at tæmme en vildtvoksende pendlerbiltrafik og skal derfor strammes op, med inspiration fra de nye p-normer i ”omegnskommunen”.
 • RBT foreslår stop for konstruktion af flere underjordiske p-kældre, herunder de planlagte anlæg af p-kælder bag Rådhuset, ved konservatoriegrunden på Rosenørns Allé og p-kældre i forbindelse med i forbindelse med udvikling af Hospitalsgrunden på Nordre Fasanvej. De voldsomt dyre p-kældre skaber blot endnu mere overflødig trafik og øget trængsel.

>> Læs hele høringssvaret som pdf