Nattog kan erstatte mange fly, men det kræver en europæisk hjælpende hånd

Dette er et fælles europæisk forslag fra Back-on-Track.eu. Synspunkterne er særlig aktuelle nu op til de europæiske valg, men har en generel karakter. Teksten er oversat og bearbejdet fra en engelsk original tekst. Rådet for Bæredygtig Trafik er associeret medlem af Back-on-Track.eu

Det skal være muligt at køre grønt med tog over lange afstande i Europa. Derfor har vi brug for flere nattog.

Tog er det mest klimavenlige transportmiddel, fly det mest skadelige. I EU-gennemsnittet i 2019 var flytures faktiske udledning af drivhusgasser (GHG-ækvivalenter) ifølge tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA) 28 gange højere per passagerkilometer end emissionerne fra langdistance passagertog, herunder nattog.

Fordi luftfarten ikke vil kunne blive de-karboniseret

Mens flyindustrien jævnligt henviser til det “grønne” ved at flyve, er der ingen reel mulighed for, at dette vil ske. Den producerede mængde af “bæredygtige flybrændstoffer” er lav, og selvom de blev brugt i stor skala, er flyvning stadig flere gange mere klimaskadelig sammenlignet med tog på grund af ikke-CO2-effekterne. Brint har enorme uløste opbevarings- og transportproblemer. Batteridrevet elektriske fly er en mulighed, men i år 2050 er det nok kun muligt til korte flyvninger på ruter, hvor de ikke skal konkurrere med tog.

Kun nattog kan også afhjælpe længere distancer

Til mellemlange (500 – 1.500 km) til lange afstande (1.500 – 3.500 km) er nattog det bedste alternativ til fly, fordi de fleste mennesker ikke er villige til at rejse mere end 6 timer med et tog i løbet af dagen. Fordelen ved nattog er muligheden for at sove mens du rejser og tilbagelægge en afstand op til 2.000 km, eller op til 3.000 km kombineret med skinner til højhastighedstog. Hvis det rulles ud i europæisk målestok som et alternativ til at flyve, kan nattog forhindre op mod 3 % af EU’s brutto klimaødelæggende udledninger.

Højhastighedslinjer er ikke den eneste løsning

At bygge nye strækninger til højhastighedstog (der tillader hastigheder på 250 km/t eller mere) er omkostningstungt og kommer med en enorm miljøbelastning – så det kan ikke være den generelle løsning for langdistance passagertransport. 

Hvor der allerede findes egnede højhastighedsstrækninger, bør de også kunne benyttes af dertil egnede nattog. En udvidelse af nattogsnettet vil dog ikke kræve en udvidelse af højhastighedstog (HSR) ud over at lukke nogle huller i netværket. Opgradering af de eksisterende hovedstrækninger til at tillade øget hastighed fra 160 til 200 km/t (eller 230 km/t hvis muligt) vil være tilstrækkeligt til den forøgelse af udbuddet af nattog, som vi stræber efter.

Maglev er intet alternativ

Mens det er dyrt at bygge nye linjer til højhastighedstog, er det endnu dyrere at bygge maglev-linjer. Magnetisk levitation har ingen hastighedsfordel i forhold til HSR, så længe luftmodstanden ikke er minimeret ved vakuum tunneler (“hyperloop”), hvilket hidtil kun er opnået i nogen grad under laboratorieforhold. Forslag om Maglev-tog tjener desværre som en undskyldning for at stille spørgsmålstegn ved nødvendigheden af investeringer i jernbaneinfrastruktur, og dermed blokerer de for dekarboniseringen af ​​transportsektoren snarere end at fremme den.

Sådan får vi flere nattog:

Ved at reducere luftfarten

Uden indgreb vil emissioner fra europæisk luftfart fortsætte med at stige med 3 % årligt. Med denne vækstrate forventes luftfarten i 2040 at udlede flere drivhusgasser end nogen anden sektor, herunder energiproduktionen. Når vi kræver øjeblikkelig handling for at forbedre markeds- og finansieringsforholdene for nattog, vil dette næppe bringe Europas luftfartsindustri alvorligt i fare. Det kan måske bare hjælpe med at stoppe luftfartens emissioner i at vokse.

Vores langsigtede mål:

Tog burde være billigere end fly. Mens togene pt. er pålagt energiafgifter og moms flere steder og delvist skal refinansiere deres infrastruktur, er lufttransport fritaget for de fleste afgifter. Denne beskatning til fordel for de mest klimaskadelige transportmidler skal vendes. Dette kan opnås ved at gøre fly mindre attraktive eller ved at gøre tog mere attraktive. Vi skal gøre begge dele. 

Vores krav på kort sigt:

1. Pålæg flybrændstof alle de gældende energiafgifter.

2. Genindfør moms på internationale flybilletter.

3. Udvid EU’s emissionshandelssystem, og indregn også ikke-CO2-emissioner og -effekter.

4. Fremskynd tilbagetrækningen af ​​gratis emissions certifikater for luftfartsselskaber.

5. Brug af den ekstra indtjening fra beskatning af luftfarten til at bygge jernbanespor, til at finansiere rullende materiel til nattog og til at subsidiere dem, hvor det er nødvendigt (se næste afsnit)

Fjern hindringer for at sætte nattog på skinnerne

Vores langsigtede mål:

Vores mål er at øge jernbanens samlede andel af transportmarkedet. Dette kan opnås på forskellige måder: Med et egentligt europæisk statsjernbaneselskab eller med et ægte frit europæisk jernbanemarked, der kører på et statsligt jernbanenet. Men vi har i øjeblikket forskellige nationale blandinger med dårlige komponenter fra hver løsning, der ikke tilgodeser udviklingen af international jernbanedrift.

Vores krav på kort sigt:

6. Stop med at lægge afgifter på nattog som passagertog i dagtimerne. Nattog (defineret som tog, der tilbyder sovefaciliteter og kører i tidsrummet 00:00 til 05:00), må blive nævnt i bilag VI til direktiv 2012/34/EU og bør defineres som et obligatorisk markedssegment i art. 32. På grund af nattogenes svagere økonomi ville dette kræve, at afgifterne for nattogenes adgang til at køre på sporene reduceres til de direkte omkostninger.

7. Gebyrer for at køre på skinnerne bør yderligere og midlertidigt suspenderes for nattog for at sætte skub i nye nattog efter forbillede i Belgien.

8. Momsen på billetter til internationale nattog skal sættes til 0 % i alle EU medlemslande – i hvert fald så længe internationale flyvninger er fritaget for moms.

Forbedring af rullende materiel til nattog

Vores langsigtede mål:

Vi sigter efter et netværk af moderne, attraktive og lydsvage nattog, der forbinder hele Europa. Det burde kunne realisere potentialet for mere end 360 millioner passagerer om året, som siger de vil overveje at bruge nattog. Til dette har vi brug for nyt rullende materiel, der forbedrer privatlivets fred og sikkerhed uden at give afkald på den plads til møder med mennesker, som nattog plejede at have. Den nødvendige rygrad hertil er omkring 20.000 lokomotivtrukne vogne (eller vognsæt) bygget til afstande på op til 1.500 kilometer eller mere og hastigheder på op til 230 km/t. For at udnytte eksisterende højhastigheds strækninger effektivt på afstande på 1.500 og 3.000 km, skal disse tog suppleres med omkring 500 særlige højhastigheds nattog, der hver er i stand til at transportere op til 800 sovende passagerer.

Vores krav på kort sigt:

9. Det Europæiske Jernbaneagentur  (ERA) bør have til opgave at definere en teknisk kør-overalt-standard for nattogsvogne, der tillader dem at køre med maksimalhastigheder på mindst 200 km/t på standard spor i EU, Norge og Schweiz.

10. For at fordoble antallet af nattog i EU inden 2030, skal EU organisere indkøb af en flåde på mindst 1.000 nattogsvogne (sovevogne og liggevogne), der skal lejes eller leases til operatører, der er interesserede i at etablere nye ruter, enten under en offentlig serviceforpligtelse (PSO) eller med fri konkurrence. Investeringen på omkring €2 mia. skal finansieres af Den Europæiske Investeringsbank (Green Rail Investment Platform). De bør fremstilles på europæiske fabrikker; deres standardisering sikrer de bedste priser og hurtigste resultater. Jernbaneselskaberne skal dog bevare muligheden for at købe og drive deres eget nattogsmateriel med forskellige koncepter.

Forbedring af drifts forholdene for nattog

Vores langsigtede mål:

Udbredelse af en enkelt teknisk standard for det europæiske jernbanesystem, baseret på 25/15kV AC, standard spor og ETCS bør være en fælles indsats fra alle medlemslande.

Sprogkrav er ikke det mest presserende emne i dag, men når international transport bliver vigtigere, vil det lette nattogsdriften, hvis lokomotivførere og infrastrukturforvaltere samt togpersonale og stationsledere bliver i stand til at kommunikere på engelsk. Social dumping bør undgås ved at styrke overenskomstforhandlinger frem for sprogkrav.

For at sikre rettidighed og højere hastighed om natten, må nattog være i stand til at bruge eksisterende højhastighedsspor i løbet af natten. 

Vores krav på kort sigt:

11. Investeringer i TEN-T jernbanekorridorer skal sikre at hastigheder på 160 til 200 km/t (eller evt. 230 km/t) er mulige også i løbet af natten, så selv afstande ud over 2.000 km kan betjenes med nattog.

12. Nattog og andre internationale tog skal have fortrinsret til adgangen til togveje og ankomst til hovedbanegårdene om morgenen.

13. Ved paskontrol ved grænsepassage skal det være muligt for myndighederne at samarbejde med togpersonalet om at opbevare pas for at forhindre, at passagerer skal vækkes midt om natten.

Finansiering af forbindelser, hvor det er nødvendigt

Vores langsigtede mål:

Vi ønsker at give alle europæiske borgere lige adgang til jernbanetransport i forhold til befolkningstætheden. Dette inkluderer muligheden for at køre til fjerne områder af vores kontinent på en rimelig tid, mens du sover.

Vores krav på kort sigt:

14. Europa-Kommissionen bør senest i 2030 udbyde manglende eller utilstrækkelige forbindelser i et netværk for nattog, som skal defineres i 2026, baseret på eksisterende forslag, for at kunne levere et veldefineret og bæredygtigt netværk af langdistance-nattogs tjenester til alle regioner i Europa.

15. I tilfælde af ren transit uden stop undervejs bør proportionalitetskravet ikke gælde for nattogsruten i transitlandet, det vil sige, at denne del af nattogsrejsen kan støttes (i fællesskab) af et (eller flere) nabolande.

16. Hvis et eller flere lande ønsker at yde tilskud til et internationalt nattog, og ikke alle kompetente myndigheder på dets rute er enige om at give tilskud, kan de alligevel tilbyde kommercielle stop i transitlandet, forudsat at proportionaliteten af ​​deres tilskud bliver bekræftet af ERA efter princippet om proportionalitet med oprindelsen af ​​de passagerer, der betjenes.

Lettere adgang til at booke nattog

Vores langsigtede mål:

Én app til at finde og booke dem alle: En fuldt funktionel, standardiseret booking-app vil ikke kun gøre det nemmere at finde, endsige booke, togrejser. Det vil også være med til at automatisere booking- og bestillingsprocessen mellem operatørerne og dermed forbedre effektiviteten af ​​nattogene yderligere. Det er dog højst usandsynligt, at en standard vil blive udviklet af flere markedsaktører, ligesom nøjagtige, pålidelige oplysninger heller ikke vil komme til offentlighedens kendskab under de gældende forhold. I stedet for at håbe på, at andre vil løse denne opgave, bør EU-Kommissionen selv levere en europæisk multimodal transport app til søgning og booking, i samarbejde med de nationale adgangspunkter (NAP’er) for transportdata og eventuelt baseret på eksisterende løsninger (for ikke at spilde tid). Gennemsigtighed er en forudsætning for ethvert velfungerende marked. Kundevenlige løsninger og udvidede tjenester skal kunne tilbydes af forskellige (private) markedsaktører.

Vores krav på kort sigt:

17. EU skal sikre at alle Nationale AdgangsPunkter i Europa (NAP) giver øjeblikkelig adgang til information om alle persontog, passagerskibe og andre offentlige transportmidler, herunder passagerinformation i realtid om forsinkelser og i dette tilfælde anvise alternativer med den hurtigste og mest bekvemme forbindelse, inkl.  busser, hvis det er det bedste alternativ til den afbrudte rejse.

18. Billetsælgere skal kunne sælge alle typer billetter og derfor have adgang til alle de rabatter, som operatørerne har implementeret mindst fire måneder på forhånd. Hvis de skal aflønnes af operatørerne skal de til gengæld forpligte sig til at sælge alle typer af billetter og produkter (som ligge- og sovepladser) inklusive mere komplekse bookingmuligheder (som alene-kupeer, kupeer forbeholdt for kvinder osv.). 

19. EU bør forlænge den gensidige frivillige HOTNAT aftale om omlægning af tog og gøre den til en bindende aftale for alle togoperatører.

Back-on-Track.eu er en forening på tværs af Europa, som arbejder for bedre muligheder for at køre internationalt med tog og i særdeleshed med nattog. I Danmark er Rådet for Bæredygtig Trafik associeret medlem af Back-on-Track.eu