Etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn, kommentarer

Rådet for Bæredygtig Trafik finder en banebetjening af Aalborg Lufthavn fornuftig, da dette giver mulighed for en højklasset kollektiv trafikbetjening.

Banens udformning
For at sikre at banen kan give en rimelig betjening af lufthavnen finder vi at stationen fra starten må udbygges til at kunne betjene længere tog (300 meter i stedet for kun 180 meter) for begge perronspor.
Endvidere bør perronen laves med en bredde, der giver mulighed for venteskur.
En hastighed på kun 60 km/t synes alt for lav, også selv om banen er kort og anlægges i en s-kurve. Hastigheden bør kunne være på mindst 100 km/t.
Vi går ud fra, at Lindholm station bibeholder sporforbindelsen fra spor 1 ud til det nuværende spor 0 i nordenden, således at der er mulighed for at tog til og fra lufthavnen kan krydse på Lindholm station.

Banens betjening
Banens forventede betjening med de sydfra kommende IC-tog hver time samt 2 af 3 sydfra kommende lyntog bør udvides med en mere lokal betjening af lufthavnen af hensyn ikke kun til flykunder, men også for de ansatte i lufthavnen.
Således bør der også køre nærbanetog hver halve time til og fra lufthavnen.
En sådan betjening vil formentlig kræve at dobbeltsporet på Lindholm station føres helt frem til Limfjordsbroen. På sigt bør Limfjordsbroen udbygges med en ny bro, så- ledes at der er dobbeltspor hele vejen fra Aalborg station til Lindholm station.

Yderligere nærbanedrift ved Aalborg
Et nærbanesystem til Aalborg Lufthavn kan tænkes udbygget ved at lade nærbanetogene til og fra lufthavnen fortsætte til Aalborgs østhavn ad godsbanen dertil med anlæg af nye stationer i Gug (ved overføringen for Vissevej), Gistrup (Aalborg Universitet syd) (ved overkørslen for Hadsundvej), Nørre Tranders (mellem overkørslerne for Klarupvej og Egensevej) og i Østhavnen (ved havnens administrationsbygning).

For Rådet for Bæredygtig Trafik
Kjeld A. Larsen, formand
Niels Wellendorf, bestyrelsesmedlem

>> Se denne kommentar som pdf