Foto: NAH.sh

Tinglev er ikke det naturlige knudepunkt for jernbanetrafik mellem Nordtyskland og Jylland

Til transportudvalget og transportminister Thomas Danielsen
// Deutsche Übersetzung nach unten //

Med henvisning til ministerens svar til Stefan Seidler fra 22.8. 2023 og med blik tilbage til kommissorium fra 24.11. 2021 så står det klart, at forligskredsen og ministeren har brug for at løfte blikket lidt.

Den danske jernbanegeografi med blik mod Tyskland står overfor at blive ændret drastisk med den forventede åbning af Femern forbindelsen i 2029. Beslutninger om kommende jernbanebetjening fra Slesvig-Holsten op igennem Jylland skal netop ses i dét lange lys. Samtidig ved vi, at indkøb af tog, som det indkøb NAH syd for grænsen står overfor, kommer til at betyde vilkår for trafikken i mange år frem.

NAH satser med indkøbene på hyppigere togbetjening fra Hamborg til Flensborg. Det er glædeligt at regionen syd for grænsen satser mere på togene.

Så længe Danmark med togindkøb ikke lægger op til en tilsvarende styrkelse af jernbanen på aksen Hamborg – Aarhus, så må det tages med kyshånd, at NAH træder til.

Deciderede internationale hurtigtog er der mere og mere behov for. Og deres opgave er ikke først og fremmest at betjene regionen nord og syd for grænsen. Til internationale tog har DSB indkøbt vogne, der indfases fra 2024. Disse tog skal stoppe mindst muligt undervejs og er ikke egnet til lokaltrafik.

For at knytte regionerne sammen er der brug for hvad tyskerne kalder for regional-eksprestog. De skal ende i naturlige knudepunkter. I Slesvig-Holsten ender de tyske tog fra Flensborg ikke i Neumünster, men de kører til Hamborg. I Danmark skal regional-eksprestogene ikke ende i Tinglev, men i Fredericia, hvor knudepunktet af den danske jernbanegeografi nu og fremover befinder sig. I Fredericia kan der opnås forbindelse til alle ender af Danmark. Passagerer vil opleve togskifte i Tinglev som en dansk chikane og forsøg på at koble Slesvig-Holsten væk fra Jylland. Togskifte i Tinglev kan under ingen omstændigheder opleves som en vej til at styrke togtrafikken i korridoren Aarhus – Hamborg.

Derfor skal den fremstrakte hånd fra NAH tages og der bør fra dansk side støttes indkøb af passende mange nye togsæt, så der fremover kan blive timedrift fra Hamborg via Flensborg til Fredericia.

Debatten om togbetjeningen mellem Jylland og Slesvig-Holsten kunne meget vel bredes ud til en bredere kreds. Offentligheden er helt sikkert interesseret i dette. I Rådet for Bæredygtig Trafik har vi kontakter til kredse syd for grænsen og vil i det hele taget gerne være behjælpelige med en sådan proces.

Med venlig hilsen

Poul Kattler                                              Leif Kajberg

Forperson                                                 Bestyrelsesmedlem

Rådet for Bæredygtig Trafik


Debat om sagen:

>> SSW siger ligesom vi gør: Fredericia er et meget bedre knudepunkt

>> Forligskredsen åbner mulighed for at forlænge tyske tog til Fredericia

>> Se ministerens svar fra 26.9.23, der ligger på linje med ovenstående

>> Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) mødtes 1.11. i Neumünster om togforbindelser fra 2029. Se artikel


>> Se vores åbne brev som pdf

>> Se vores åbne brev på Folketingets hjemmeside


Zu den Der Verkehrsausschuss des Dänishen Parlaments und Verkehrsminister Thomas Danielsen

Tinglev ist nicht der natürliche Knotenpunkt für den Bahnverkehr zwischen Norddeutschland und Jütland

In Bezug auf die Antwort des Dänische Ministers an Stefan Seidler vom 22.8. 2023 und mit Rückblick auf die Geschäftsordnung vom 24.11. 2021 ist es klar, dass der Siedlungskreis und der Minister etwas nach oben schauen müssen.

Die dänische Eisenbahngeographie mit Blick auf Deutschland steht mit der voraussichtlichen Eröffnung der Fehmarn-Verbindung im Jahr 2029 vor drastischen Veränderungen. Entscheidungen über künftige Eisenbahnverbindungen von Schleswig-Holstein bis nach Jütland müssen im Voraus gesehen werden. Gleichzeitig wissen wir, dass der Kauf von Zügen, wie zum Beispiel der Kauf von NAH südlich der Grenze, wird für viele Jahre neue Verkehrsbedingungen bedeuten.

Mit den Käufen setzt die NAH auf eine häufigere Zugverbindung von Hamburg nach Flensburg. Erfreulich ist, dass die Region südlich der Grenze verstärkt in Züge investiert.

Solange Dänemark mit Zugkäufen nicht eine ähnliche Stärkung der Bahn auf der Achse Hamburg – Aarhus plant, dann ist es zu begrüßen, dass NAH einspringt.

Es besteht ein zunehmender Bedarf an Entschlossene internationale Schnellzüge. Und ihre Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, die Region nördlich und südlich der Grenze zu versorgen. Für internationale Züge hat die DSB Waggons angeschafft, die schrittweise ab 2024 eingesetzt werden. Diese Züge dürfen unterwegs möglichst wenig halten und sind nicht für den Nahverkehr geeignet.

Um die Regionen miteinander zu verbinden, bedarf es des sogenannten Regionalexpresszuges. Sie müssen in natürlichen Knotenpunkten enden. In Schleswig-Holstein enden die deutschen Züge aus Flensburg nicht in Neumünster, sondern fahren nach Hamburg. In Dänemark enden die Regionalexpresszüge nicht in Tinglev, sondern in Fredericia, wo sich jetzt und in Zukunft der Knotenpunkt der dänischen Eisenbahngeographie befindet. Von Fredericia aus bestehen Verbindungen in alle Ecken Dänemarks. Fahrgäste werden das Umsteigen in Tinglev als dänische Belästigung und als Versuch erleben, Schleswig-Holstein von Jütland abzukoppeln. Das Umsteigen in Tinglev kann keinesfalls als eine Möglichkeit gesehen werden, den Zugverkehr im Korridor Aarhus – Hamburg zu stärken.

Daher muss die helfende Hand der NAH in Anspruch genommen werden und die dänische Seite sollte die Anschaffung einer angemessenen Anzahl neuer Zuggarnituren unterstützen, damit es in Zukunft eine stündliche Verbindung von Hamburg über Flensburg nach Fredericia geben kann.

Die Debatte über den Zugverkehr zwischen Jütland und Schleswig-Holstein könnte durchaus auf einen größeren Kreis ausgeweitet werden. Die Öffentlichkeit ist daran sicherlich interessiert. Im Rådet for Bæredygtig Trafik (Rat für Nachhaltigen Verkehr) haben wir Kontakte zu Bezirken südlich der Grenze und möchten einen solchen Prozess grundsätzlich unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Poul Kattler             Leif Kajberg
Vorsitzende             Vorstandsmitglied
Rådet for Bæredygtig Trafik, Dänemark (Rat für Nachhaltigen Verkehr)