Hvad mener de nye danske MEP’ere om tog og flyvning i EU?

Samlet og bearbejdet af Leif Kajberg, Rådet for Bæredygtig Trafik, i forlængelse af stor undersøgelse udført af Back-on-Track.eu

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende klimabestemt regulering af flyvning og udbygning af togdriften inden for EU: Rapport.

Gennemgang af besvarelser modtaget fra de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, efter valget den 26. maj 2019 plus nogle af kandidaterne, som ikke opnåede valg.  

A Socialdemokratiet:

Niels Fuglsang [har mailet udfyldt spørgeskema]

Jeppe Kofod [har mailet udfyldt spørgeskema]

Christel Schaldemose [har mailet udfyldt spørgeskema]

Jeppe Kofod: Jeg vil arbejde for, at det bliver mere attraktivt for folk at vælge toget frem for fly, bl.a. ved at vi på EU-niveau skal udvikle en handlingsplan der forbedrer tognettet og togtrafikken på tværs af de store byer i Europa. Derudover skal det gøres tydeligt for folk, hvor meget deres rejse belaster klimaet med, fx. ved at dette skal fremgå ved bookningen af billetter.

Christel Schaldemose: Jeg vil arbejde for, at det bliver mere attraktivt for folk at vælge tog i stedet for fly. Der er allerede EU-initiativer i gang, som jeg synes, er rigtig gode, men som i vid nok udstrækning mangler at blive implementeret i de forskellige medlemslande. Et af problemerne i dag er, at medlemslandene har mange forskellige signalsystemer, der ikke kan tale sammen. Det er noget af det, man allerede er gang i at gøre noget ved. Desværre går det ikke hurtigt nok.

Niels Fuglsang tilføjer: Flysektoren er en del af det kvotesystem for CO2 kvoter der findes i EU i dag. Desværre virker systemet ikke fordi er er for mange kvoter, så flyselskaberne behøves ikke gøre noget for at udvikle mere bæredygtige fly. Det skal vi lave om på. Kvotesystemet skal ændres, så der er færre kvoter, så det bliver dyrere for selskaberne at forurene med CO2 og vi på den måde skubber gang i massive investeringer for at gøre flysektoren mere bæredygtig.

Jeppe Kofod: Nattogene har et kæmpe potentiale, som jeg vil kæmpe for styrkes igen i de kommende år. Der er stor efterspørgsel hos borgerne, og særligt hvis man rejser på tværs af Europa giver nattog god mening og et godt alternativ til flytransporten. Det skal være nemmere og hurtigere at bevæge sig igennem Europa i tog. Samtidig vil jeg kæmpe for at udfase støtten til fossile brændsler, der i dag betyder slet skjult subvention til de mest forurenende transportformer.

Christel Schaldemose supplerer: Nattog er derfor et vigtigt område at styrke. Særligt over lange distancer giver det god mening, at rejsen foregår om natten. Så kan man være udhvilet når man kommer frem.

Fuglsang: Der skal flere investeringer i gode nattog forbindelse via EU’s budget.

Og hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Kofod: Det skal være nemmere og hurtigere at bevæge sig igennem Europa i tog. Samtidig vil jeg kæmpe for at udfase støtten til fossile brændsler, der i dag betyder slet skjult subvention til de mest forurenende transportformer.

Schaldemose: Hvis man skifte for mange gange, bliver det for bøvlet, og så vælger man flyturen i stedet. Ja til at udfase støtten til fossile brændsler, der reelt er skjult tilskud til de mest forurenende transportformer.

Fuglsang: Ja, subsidier til fossile brændsler bør være ulovligt i EU.

Kofod siger OK til, at Socialdemokraterne vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport. Det skal ske ved at satse på udfasning af enhver støtte til fossile brændsler, at bevilge støtte til klimavenlig offentlig transport og ved at sætte højere mål for elektrificeringen af transportsektoren.

Schaldemose: Samme. Mere elektrificering af transportsektoren.

Fuglsang: Samme. Og med tilføjelsen: Og ved at afsætte EU midler til udvikling af europæisk jernbanenet for højhastighedstog.

Har liberaliseringen af jernbanemarkedet været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser? Her svarer Kofod: Nej, det har endnu ikke resulteret i, at det er blevet nemmere, hurtigere og billigere at bevæge sig rundt i Europa i tog, og det har heller ikke været med til at sikre faldende priser på togbefordring.

Schaldemose har samme synspunkt. Det har omvendt vel nærmest været mere bøvlet at rejse på tværs af grænser med tog.

Fuglsang: Istemmer samme synspunkt.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer? Her er svaret ja fra Kofods side. Og det fremhæves, at det er helt afgørende, at jernbanetrafikken spiller en større rolle i persontransporten i Europa i fremtiden. Der er et kæmpe potentiale i nye eldrevne tog, der kører på vind- og sol. Det vil jeg gerne kæmpe for at styrke.

Schaldemose: Ja til fremme af politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser.

Fuglsang: Samme.

Og så er der holdningen til ”LunaLiner”-konceptet. Det får følgende ord med på vejen fra Jeppe Kofod: Det er et rigtig spændende koncept med masser af potentiale i, og der er helt sikkert mange borgere, der rigtig gerne vil benytte sig af dette togkoncept. Det vil jeg gerne kæmpe for at hjælpe på vej i EU’s næste jernbanepakke, og igennem ny strategier for transportbranchen.

Schaldemose har samme synspunkt. Et rigtig spændende koncept.

Fuglsang er også meget positiv. Tilføjer: Derudover bør vi bruge en større del af EU’s budget på at støtte bæredygtig transport frem for fx landbrugsstøtte.

Og så er der Den Europæiske Revisionsrets karakteristik af det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”. Jeppe Kofod er helt enig i kritikken. En fælles EU-strategi for højhastighedstognettet ville derfor være en god begyndelse. Det vil være en måde, hvorpå vi sikrer, at tognettet er grænseoverskridende, ligesom, og helt i tråd med, at flere og flere borgere krydser grænser.

Schaldemose har følgende kommentar: Det handler om at medlemslandene også prioriterer højhastighedstognettet. Det er dér det ineffektive kludetæppe opstår. Det er dyrt at ændre på hele det europæiske tognet, men det er reelt en klimainvestering, og derfor er det noget både medlemslandene og EU må finde mere finansiering til.

Fuglsang bemærker: Kritikken rammer plet. Derfor skal vi i den næste jernbanepakke have en fælles strategi for højhastighedstog i EU, og vi skal være villige til at bruge mange penge for at få det realiseret. Det er helt håbløst at togforbindelserne er så dårlige i EU som det er tilfældet i dag.

EU-passagerrettighederne: Jeppe Kofod udtaler: Stærke passagerrettigheder er afgørende hvis vi vil sikre mere og bedre international persontransport. Jeg ser gerne at disse bliver udvidet. Fx gælder de i dag ikke nationale rejser, og det skal vi have lavet om.

Schaldemose supplerer: Jeg mener, der er plads til forbedring, og det vil jeg gerne arbejde for.

Fuglsang: Samme.

Så er der spørgsmålet, om der bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan. Det er Jeppe Kofod med på.

Men hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført? Her svarer Jeppe Kofod: For at sikre at fossile brændsler bliver udfaset, skal disse ikke længere kunne opnå nogen form for støtte. Oveni det støtter jeg også gerne at der indføres afgifter på fossile brændstoffer i transportsektoren. Jeg mener dog ikke at det skal være en egentlig EU-afgift, men at medlemsstaterne skal kunne indføre den, og at det skal indføres på en social retfærdig måde.

Schaldemose: Samme synspunkt.

Fuglsang: Samme. Han tilføjer: Man kunne i EU starte med at gøre subsidier til fossile brændsler ulovlige og derefter vedtage et minimums niveau for en afgift, som medlemsstaterne så selv skulle opkræve og administrere.

Næsten ingen af de opstillede kandidater er tilhænger af et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU. Heller ikke Jeppe Kofod.

Og ej heller Christel Schaldemose og Niels Fuglsang.

Men hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU? Her svarer Jeppe Kofod: Jeg støtter klare og ambitiøse mål for CO2-reduktionen i flytransporten, særligt for kortdistanceflyvningerne vedkommende, eksempelvis igennem krav om klimavenlig flybrændstof, men ikke et decideret forbud.

Schaldemose: Samme tilgang. Derudover støtter jeg alle ambitiøse mål for at reducere CO2-udledninge fra flytransport.

Fuglsang: jeg gerne støtte afgifter på fossile brændsler og subsidier til CO2 reduktion i flysektoren. Derudover skal mængden af CO2 kvoter i flysektoren reduceres, så selskaberne presses i en bæredygtig retning.

Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Her afkrydser Jeppe Kofod indførelse af en afgift på flybrændstof. Kofod har desuden afkrydset andre initiativer og foranstaltninger og tilføjer: Jeg støtter tiltag om højere krav til klimavenlig brændstof, fx i El-tog og biobrændstof i flybranchen.

Også Christel Schaldemose har afkrydset en afgift på flybrændstof. Hun har tillige afkrydset andre initiativer og foranstaltninger, og med samme supplerende ordlyd.

Niels Fuglsang har lavet samme afkrydsning og med samme supplerende ordlyd.

 

B Radikale Venstre:

Morten Helveg Petersen [responderede ikke]

Karen Melchior [responderede ikke] Men vi har modtaget besvarelser fra to andre radikale parlamentskandidater: Sissel van Run-Kvist og Mathias von Jessen. Deres svar og kommentarer, som er gengivet nedenfor, kan give et indtryk af, hvor De Radikale står i forhold til europæisk toginfrastruktur og udbygning af grænseoverskridende togforbindelser samt initiativer m.h.t flyvning.

Hvilke initiativer og foranstaltninger vil du foreslå for at få flere personer til at tage toget?

Sissel Kvist og Mathias von Jessen skriver samstemmende følgende herom: Min vigtigste mærkesag er at gøre toget til et reelt alternativ til fly på rejser i Europa. Dels skal vi skabe en fair konkurrence mellem fly og tog ved også at inkluderer flytransport i kvotesystemet (emission trading scheme) og lægge afgifter på flybrændstof.  Derudover skal vi investere massivt i højhastighedstog og skinner, så det bliver nemt, hurtigt og bekvemt at hoppe på toget mellem storbyerne i Europa. Som dansker bosat i Bruxelles ærgrer det mig gang på gang at det ikke alene er dyrere at tage toget hjem til Danmark, men at det også tager så lang tid og med så mange skift, at det reelt ikke er et alternativ.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Sissel Kvist og Mathias von Jessen bemærker: Som en led i investeringerne i højhastighedstog og skinner ser jeg det som naturligt at vi igen får flere nattog i Europa.

Og hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Begge skriver: Det er klart at flytransport skal være en del af CO2 kvotesystemet (emission trading system) og at flybrændstof skal beskattes på lige fod med brændstof til andre typer transport. Dette vil sikre fair konkurrence mellem de forskellige transportformer.

Og vil du øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Kvist og von Jessen: Ja. Uddybning: Jeg vil gerne bruge flere af EU’s midler til massive investeringer i højhastighedstog og skinnenet og fx øremærke flere midler under Connecting Europe Facility specielt til dette.

Har liberaliseringen af jernbanemarkedet været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?

Kvist og von Jessen: Jeg er fortaler for liberalisingerne, men anerkender også at vi ikke er i mål endnu med hensyn til at sikre gode togforbindelser især på tværs af grænserne.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Kvist og von Jessen: Ja.

Og så er der holdningen til ”LunaLiner”-konceptet.

Kvist og von Jessen skriver: Det er jeg varm tilhænger af. For mig vil det være naturligt at bruge midler fra Connecting Europe Facility, men også fra de regionale fonde til at nå i mål med planerne. Man kunne undersøge hvorvidt det vil give mening med en egentlig fælles togfund i sammenhæng med en fælles europæisk strategisk plan for togdriften i Europa.

Hvordan forholder du dig til Den Europæiske Revisionsrets karakteristik af det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”?.

Kvist og von Jessen skriver: Der er brug for en fælles europæisk strategi for højhastighedstog på tværs af grænserne. For mig vil det være helt naturligt at en sådan etableres af EU i tæt samarbejde med de lande der har valgt at stå uden for EU eller som stadig er i gang med at søge om medlemskab (fx UK, Schweiz og landene på Vestbalkan).

EU-passagerrettighederne:

Kvist og von Jessen skriver: Jeg er glad for at se passagerrettighederne er styrket i det forslag som Europa-Parlamentet vedtog i november 2009, og som bl.a. sikrer bedre kompensation ved forsinkelser, bedre oplysning af togpassagererne om deres rettigheder og rydder op i alle de undtagelser, som en række lande har etableret for ikke at give kompensation. Jeg håber derfor at Europa-Parlamentets position også bliver en realitet når den nye lovgivning er forhandlet færdig mellem medlemslandene, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer?

Kvist og von Jessen svarer ja hertil og bemærker følgende om vedtagelse og gennemførelse af afgiften: Mit mål er at blive medlem af transportudvalget i Europa-Parlamentet, hvor jeg vil kunne arbejde med dette emne. Jeg vil både engagere mig i de forslag som kommer fra Kommissionen, men også selv arbejde med området gennem initiativ-rapporter og på den måde sætte fokus på området.

Er du tilhænger af et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Kvist og von Jessen svarer nej hertil.

Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Begge bemærker: Jeg tror ikke på at forbud er vejen frem, men derimod at vi skal sikre at toget bliver et reelt alternativ til kortdistanceflyvninger, som beskrevet i de tidligere spørgsmål.

Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Her afkrydser Sissel Kvist & Mathias von Jessen indførelse af en afgift på flybrændstof og en afgift på flybilletter.

C Det Konservative Folkeparti:

Pernille Weiss [responderede ikke]

Imidlertid har to andre kandidater fra C indsendt udfyldt spørgeskema: Anders Guldhammer og Dina Raabjerg. Deres svar og kommentarer, som er gengivet nedenfor, kan give et indtryk af, hvor De Konservative står i forhold til europæisk toginfrastruktur og udbygning af grænseoverskridende togforbindelser samt initiativer m.h.t flyvning.

Hvilke initiativer og foranstaltninger vil du foreslå for at få flere personer til at tage toget?

Anders Guldhammer har Ingen bemærkninger om dette, men Dina Raabjerg har en kommentar: Dette ledende spørgsmål forudsætter at jeg tror på, at tog kan løse problemet, og det tror jeg ikke. Det vil tage alt for lang tid at bygge de ekstra spor, der er nødvendige for, at vi kan lave de højhastighedstog, der er behov for. Inden vi er klar med løsningen, er det gået alt for galt med klimaet. Jeg rejser selv ofte med tog fra Midtjylland til KBH. Højhastighedstog ville gøre det endnu mere attraktivt for mig. Men lige som med ovenstående, så tror jeg, det vil tage for lang tid at løse problemet. Vi kunne sagtens sætte afgifterne på indenrigsfly op, hvilket i praksis vil lukke de små lufthavne; det vil der aldrig kunne blive enighed om.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Her anfører Guldhammer: Jeg kunne godt tænke mig at nattog kommer til at spille en større rolle. Hvis man kunne få udbygget nettet til i hvert tilfælde de storbyer i EU hvor vi ved der er mange der rejser til ved hjælp af fly i dag. Eksempelvis Stockholm, Berlin, Prag, Paris, Bruxelles, Rom.

Dina Raabjerg: Jeg rejser fx sjældent med tog i Europa, fordi det tager alt for lang tid og er enormt dyrt, foruden at det er meget ufleksibelt. Nattog til rimelige priser kunne være en glimrende løsning, når det fx handler om at rejse med familien på ferie, eller hvis jeg skulle på forretningsrejse langt væk.

Og hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Guldhammer: Fastlægge fælles rammer for kollektiv grænseoverskridende transport.

Raabjerg: Man kunne arbejde med afgifts- og skattefritagelser for de mindst forurenende trafikformer. Eller endnu bedre nogle skattefritagelser i forbindelse med investeringer i klimavenlige omlægninger.

Og vil du øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Guldhammer svarer ja. Uddybning: Via EU rammer at yde støtte til udvikling af klimavenlige former for kollektiv transport.

Raabjerg er også positiv her og har et mere udførligt svar på spørgsmålet om, hvordan det kunne gribes an:

  • Først og fremmest mener jeg, at vi skal lave nogle klare krav til de transportformer, der udleder mest CO2, om at skulle nedbringe denne udledning markant. Jeg tror ikke så meget på incitamenter, som jeg tror på lovgivning. Jeg tror på, at krav eller kvoter virker bedre end afgifter; De der har råd – og de virksomheder, der har behov for at kunne rejse mellem lande – vil betale uanset prisen. I takt med at flere og flere får flere penge og råd, vil afgifter alligevel ikke have den ønskede effekt. – I forhold til lufttrafikken tror jeg, vi kommer længst med at sætte en klar grænse for, hvor meget udledning vi vil tillade, således at innovation tvinges igennem. Det vil være hurtigere end at bygge højhastighedsbaner på tværs af Europa.
  • Skattefritagelser i forbindelse med klimavenlige omlægninger.
  • Afgiftslettelser på klimavenlig transport modsvaret af en mindre afgiftsstigning på de mindre klimavenlige transportformer i de egne, hvor der er reelle alternativer som fx i de store byer.

Har liberaliseringen af jernbanemarkedet været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?

Guldhammer: Jeg vurderer at liberaliseringen ikke har været til gavn for at sikre bedre kollektive trafikløsninger, eksempelvis tog, især højhastighedstog, der tidsmæssigt kan konkurrere med fly.

Raabjerg: Det synes jeg ikke, at jeg har nok viden om. Men jeg oplever umiddelbart ikke, at det er svært at rejser med tog på tværs af lande, hverken i Skandinavien eller i Centraleuropa.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Guldhammer svarer ja. Ingen uddybende bemærkninger.

Raabjerg svarer også ja med følgende ledsagende kommentar: Delvist. Det vil være relevant at skabe bedre og langt mere fleksible togforbindelser på tværs af Europa. Men jeg ville ikke arbejde for færger, hvor der ikke er en bæredygtig økonomi.

Raabjerg har også et ja til spørgsmålet: Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift? Hun tilføjer: Vi skal tvinge brugen af mere CO2 neutrale løsninger igennem, så lufthavnstrafikken også bliver en acceptabel transportform.

Og så er der holdningen til ”LunaLiner”-konceptet.

Guldhammer: Ja, det er den eneste rigtige vej. Det skal vi støtte gennem EU drøftelser og fastlægge af planer for gennemførelse heraf, som en del af klimaplanerne.

Raabjerg: For at kunne støtte skal jeg vide mere. Initiativet lyder umiddelbart interessant. En model for støtte kunne være økonomisk støtte til etablering fra EU finansieret gennem nationalstaternes betaling til EU. Men det vil jeg have behov for at drøfte nærmere for at komme med input til.

Hvordan forholder du dig til Den Europæiske Revisionsrets karakteristik af det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”?.

Guldhammer: Jeg er ganske uenig. Jeg har anvendt disse tog i Europa. Nettet skal udbygges. Prøv at se i Frankrig. Det har afløst det franske indenrigsfly net – France Regional.

Raabjerg: Der bør sikres nogle analyser og indstillinger fra eksperter, som kan drøftes af landenes ministre for området. Herefter at ministre og eksperter får til opgave at udforme en plan.

EU-passagerrettighederne:

Guldhammer har ingen bemærkninger hertil og ej heller Raabjerg.

Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer?

Guldhammer: Ja. Uddybning (vedr. vedtagelse og implementering): Det skal være en fælles EU forordning idet grænseoverskridende aktiviteter skal løses i fællesskab.

Dina Raabjerg har afkrydset både ja- og nejfeltet. Uddybning: Jeg vil foretrække, at vi finder andre løsninger, idet vi med afgifter af denne art rammer udkantsområder, der ikke har alternative transportformer. Mit forslag er at lave ny lov, der sætter standarder for, hvor meget nye biler med udlede..

Er du tilhænger af et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Guldhammer: Nej.

Lidt bemærkelsesværdigt har Raabjerg afkrydset både ja- og nejfeltet her, og hun tilføjer: Vi kunne godt forbyde. Jeg ville dog foretrække, at vi via lovgivning får tvunget innovation igennem, der nedsætter udledningen af CO2 – også for fly.

Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Guldhammers svar: Ingen, idet der er mange områder hvortil man kun kan flyve, indenfor rimelig tid samtidig med at der er et begrænset passager underlag, eksempelvis Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland, Irland, Skotland, Nordirland, England, Malta etc.

Raabjerg er mere konkret: Vi kunne begrænse antallet af afgange, hvor der er anden alternativ transport. Fx mellem KBH og Aarhus, hvor der kører lyntog.

Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Her afkrydser Guldhammer kun ét felt: Andre initiativer og foranstaltninger, med følgende kommentar: Hurtigere udvikling af motortyper der er mindre forurenende. De foreslåede rammer alle også de der skal anvende flyene, hvortil der desværre ikke er noget reel konkurrent til pt. der skal ikke pålægges flere skatter og afgifter. Det er det sædvanlige initiativ som ikke er innovativt konstruktivt, men kun medvirke til demotivation og skævvridning, rent socialt.

Også her har Raabjerg mere i posen, idet hun afkrydser tre felter: En afgift på flybrændstof, Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande og Andre initiativer og foranstaltninger. Disse illustreres på følgende måde: Vi skal stille krav til udledningen af CO2, så flyindustrien også kommer med alternative løsninger, sådan som busser og bilindustrien har gjort. Vi bør desuden prioritere forskningsmidler indenfor området. Vi bør arbejde med skatte- og afgiftsfritagelser i forbindelse med investeringer/omlægninger, der markant nedbringer udledningen af CO2 fx elektriske fly. Dvs. at vi er med til at støtte den nødvendige omlægning på den ene side, mens vi straffer dem, der ikke omlægger på den anden side.

F SF:

Margrethe Auken [responderede ikke]

Kira Marie Peter-Hansen [har mailet udfyldt spørgeskema]

Nedenfor centrale udpluk fra Kiras besvarelse.

Hvilke initiativer og foranstaltninger vil du foreslå for at få flere personer til at tage toget?

Ingen formuleringer.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Nattog i Europa skal spille en meget større rolle. Nattog er en rigtig god måde at transportere sig på – Hvad end, man skal på ferie, eller arbejder i et andet europæisk land.

Og hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Der er brug for økonomisk støtte til togene, så de europæiske transportvirksomheder har økonomisk mulighed for at drive tog på tværs af Europa. Samtidig skal der investeres i jernbanerne, så togene kan køre hurtigt gennem Europa. Denne støtte kan både komme fra EU eller fra de nationale lande. Samtidig skal man sikre, at transportindustrien arbejder på lige vilkår, så f.eks. flyindustrien også betaler afgifter, moms m.m.

Og vil du øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja. Uddybning: En fælles europæisk beskatning af flybrændstof skal kanaliseres over i bedre infrastruktur og materiel. Det betyder at togene kan køre hurtigere og leve op til kundernes behov.

Har liberaliseringen af jernbanemarkedet været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?

Nej. Liberaliseringen har sjældent betydet, at der er kommet flere grænseoverskridende togforbindelser. Det er vigtigt, at det bliver en national eller europæisk investering og satsning, så vores infrastruktur er på offentlige hænder, og også kan køre strækninger, der ikke umiddelbart er økonomisk profitable.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja. Uddybning: På de korte distancer skal vi øge muligheden for at køre i f.eks. brint- og elbiler, hvilket kræver ladestationer i hele Europa.

Og så er der holdningen til ”LunaLiner”-konceptet.

Jeg støtter planerne til fulde. For at få det gennemført, skal vi sikre at kommissæren for transport lover at der kommer lovgivning på området ved høringerne i Parlamentet.

Hvordan forholder du dig til Den Europæiske Revisionsrets karakteristik af det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”?.

Intet svar her.

EU-passagerrettighederne:

Intet svar her.

Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer?

Ja. Ingen ledsagende bemærkninger.

Er du tilhænger af et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Nej.

Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Her spiller f.eks. bus- og togtransport en rigtig stor rolle.

Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Her afkrydser Kira indførelse af en afgift på flybrændstof, en afgift på flybilletter, moms på flybilletter, en afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes) samt moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet.

Dansk Folkeparti:

Peter Kofod

Ingen besvarelser fra DF, deltog ikke i analysen.

Venstre:

Morten Løkkegaard

Søren Gade

Asger Christensen

Linea Søgaard-Lidell

Ingen besvarelser fra Venstre, deltog ikke i analysen.

Ø Enhedslisten:

Nikolaj Villumsen [har mailet udfyldt spørgeskema] Nedenfor centrale udpluk fra Nikolajs besvarelse.

Hvilke initiativer og foranstaltninger vil du foreslå for at få flere personer til at tage toget?

Enhedslisten foreslår en afgift på flyrejser som betales af passageren. Afgiften skal være progressiv og stige med antallet af flyvninger foretages og være afhængig af afstanden der tilbagelægges. Samtidig skal afgiften være højere for 1. klasse og businessclass. Enhedslisten foreslår samtidig at sætte billetpriserne på tog og busser ned og øge investeringerne i den kollektive transport.

For at fremme rejser i Europa foreslår Enhedslisten at der oprettes en Europæisk togfond som skal støtte hurtigere, billigere og hyppigere tog mellem de europæiske storbyer.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

En vigtig del af dette er også at fremme nattogene så man kan stige ind i Danmark og vågne ude i Europa.

Og hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Ingen formuleringer her.

Og vil du øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja. Uddybning: Enhedslisten vil dels pålægge afgifter på flyrejser og dels investere i tog og busser. Særligt vil Enhedslisten [som nævnt ovenfor] oprette en Europæisk togfond der skal støtte hurtigere og flere tog mellem de europæiske storbyer.

Har liberaliseringen af jernbanemarkedet været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?

Nej. EU’s liberalisering af jernbanenettet har været katastrofalt for koordineringen af de grænseoverskridende forbindelser. Der er skabt et fragmenteret jernbanenet med mange operatører, som gør det svært at skabe den nødvendige sammenhæng mellem de europæiske storbyer. Vi har brug for et stærkt fælles togselskab for at sikre en bedre og sammenhængende planlægning, som kan tage konkurrencen op med flyene når der rejses i Europa. I stedet for liberaliseringer skal vi have investeringer. Derfor foreslår Enhedslisten en europæisk togfond.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja. Og Nikolaj svarer også ja til spørgsmålet: Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift? Nikolajs uddybning: Der er behov for mange forskellige transportformer. Det er klart, at der er behov for langt mere af transporten sker på skinner. Men også busser og skibstransporten kan spille en større rolle. På kortere strækninger kan lastbiler give mening, men også denne transport skal omstilles til at være grøn.

Og så er der holdningen til ”LunaLiner”-konceptet.

Det er klart ideer af denne type Enhedslisten ønsker at støtte op om. Det kan ske gennem en Europæisk togfond denne skal finansieres gennem en omlægning af EU’s budget. Sådan at EU-kassen smækkes i for støtte til fossile brændstoffer og der investeres i bæredygtig energi og transport.

Hvordan forholder du dig til Den Europæiske Revisionsrets karakteristik af det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”?.

Det viser at EU’s liberalisering har modarbejdet en vision om et effektivt grænseoverskridende jernbanenet i Europa. Enhedslisten ønsker at fremme mere bæredygtig transport på tværs af Europa og her er det vigtigt at få skabt et sammenhængen net af strækninger til højhastighedstog. Det er netop sådanne investeringer en Europæisk togfond skal skabe.

EU-passagerrettighederne:

Ingen formuleringer her.

Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer?

Ja.

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Enhedslisten ser afgifter på fossile brændstoffer som et redskab i omstilling fra sort til grøn. Det er dog vigtigt at sørge for at afgifter ikke medfører sociale skævheder. Vi har i vores klimaplan, der er fuldt finansieret og gennemregnet, fremlagt hvordan afgifterne på benzin- og diesel skal indføres på en social retfærdig vis, der kompenserer lav- og mellemindkomstgrupper i form af den grønne check.

Er du tilhænger af et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Nej.

Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Alternativerne til flyvninger på de kortedistancer skal forbedres og gøres økonomisk og tidsmæssigt til et reelt alternativ. Det gøres ved at investere i hurtigere og billigere tog. Samtidig skal der indføres flyafgifter på flyrejser som stiger med antallet af flyvninger.

Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

Her afkrydser Nikolaj indførelse af en afgift på flybrændstof, en afgift på flybilletter, moms på flybilletter, en afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt, en afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes) samt moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet.

I alt 5 ud af 14 valgte medlemmer af Parlamentet har mailet udfyldt spørgeskema og deltog dermed i spørgeskemaundersøgelsen.