Dantes Plads skal ikke ha’ underjordisk p-anlæg, tak

RBT høringssvar vedrørende nyindretning af Dantes Plads i forbindelse med etablering af underjordisk p-anlæg

Indledningsvis vil jeg tillade mig at give udtryk for forundring over, hvad formålet med en høring om nyindretning af Dantes Plads går ud på. Det er jo umuligt at forholde sig til indretning af selve pladsen uden at komme ind på anledningen til høringen, nemlig etablering af et underjordisk p-anlæg under pladsen og de dermed forbundne konsekvenser i form af kørsel til og fra anlægget og den forøgede trafikmængde i Vester Voldgade. Og i processen for at få etableret et underjordisk p-anlæg har forvaltning/politikere udvist en uhørt arrogance ved at beslutte at gøre etableringen til en byggesag, selv om der i udbudsmateriale var lagt op til iværksættelse af en lokalplan, og bygherre tillige var indstillet på denne praksis. Via udarbejdelsen af en lokalplan og en forudgående VVM høring ville det have været muligt for borgerne i en forpligtende høringsproces at forholde sig til en lang række af de alvorlige miljø- og sundhedskonsekvenser, som er på spil, både i byggefase og ved efterfølgende drift.

Det kan ligeledes undre, at kommunen aktivt vil bidrage til den uheldige udviklingsproces i form af en kommercialisering af byens aktiver, hvor private ejendomme og nu offentlig ejendom sælges til en slik til udenlandske kapitalfonde, som kun har et formål: at forøge indtjeningen for udenlandske investorer, hvorved overskud af investeret kapital unddrages fra det lokale økonomiske kredsløb og derved gør os alle mere afmægtige og fattigere.

Og så til et par enkelte kommentarer til selve indretningen af pladsen. Jeg mangler simpelt hen et væsentligt træk ved den udfærdigede visualisering: hvor ses rampeanlæg og trappe- og elevatortårn i det vertikale plan? Det er komplet umuligt at se, hvordan aksen mellem Glyptotek og Christiansborg tager sig ud i forvaltningens udarbejdede materiale. Det må da være en ommer. I forlængelse heraf vil jeg protestere mod, at forvaltningen har valgt at lægge høringen i en periode, hvor hovedparten af borgerne har sommerferie. Det er en uskik, som ofte er påtalt, bl.a. af Indre By Lokaludvalg, og som derfor ikke bør gentages.

Alt i alt påfører visualiseringen tilskueren et indtryk af en alt for friseret udformning med ringe chance for livsudfoldelse for bl.a. ungdom fra naboskolen, pladsens beboere, besøgende i bydelen, herunder turister, som kunne drage nytte af en plads uden p-plads søgende biler.

Og så gør forvaltningen brug af det ganske udslidte begreb ”bæredygtighed” til at beskrive pladsens velsignelser for kommende brugere. Men samlet set er projektet i sit udviklingskoncept langt fra bæredygtigt. Det strider mod eksisterende – og formodentlig kommende – kommuneplan med målsætninger på trafikområdet, specielt målsætningen om transportformernes sammensætning, hvor højst 1/3 af turene skal foregå med bil. Et underjordisk p-anlæg på denne lokalitet vil fungere som en generator af mere biltrafik, og det på et tidspunkt hvor borgerne samtidig skal indgå i en kommunalt planlagt dialog om reduktion af biltrafik i Middelalderbyen. P-projektet strider tillige mod målsætningen i kommunens klimaplan om CO2-neutralitet i 2025. På trafikområdet går det den forkerte vej i form af stigende CO2-udslip fra den stigende biltrafik. Eksistensen af ledig parkeringskapacitet i nabolaget, herunder Blox, peger tillige på, at etablering af et p-anlæg under Dantes plads udgør en aldeles overflødig investering. Og flere p-pladser er – desværre – på vej, således over 1.500 på og ved Postgrunden. Trafikforskere har gang på gang påpeget, at valg af kommunal parkeringspolitik kan være det vigtigste værktøj til at reducere pendlertrafikken. Men det kræver politisk vilje og mod til at beslutte en p-strategi, som nedprioriterer bilejerinteresser til fordel for de mere bæredygtige transportformer: kollektiv trafik, cykling og gang og udfoldelse af et mere mangfoldigt byliv..

Forvaltningens/politikerens prioritering af et p-anlæg under Dantes Plads kan virke endnu mere ulogisk set i lyset af den godkendte parkeringsstrategi i forbindelse med ombygningen af nabogrunden Holckenhus. I dette tilfælde giver forvaltningen den udenlandske bygherre Blackstone grønt lys til at fjerne samtlige p-pladser i bygningskompleksets gård med følgende begrundelse: Holckenhus ligger centralt og i nærheden af højklasset kollektiv trafikbetjening. Derved påpeger forvaltningen selv, at en bilparkeringsplads på denne centrale lokalitet er overflødig, bl.a. set i lyset af den snarlige åbning af metroringen med stationer på Rådhusplads, Gammel Strand og Hovedbanegård. Dette kollektive tilbud skulle gøre nye p-anlæg centralt i byen overflødige.  Analysen i forbindelse med projektbeskrivelsen viste tydeligt, at kapacitetsudnyttelsen i det planlagte p-anlæg under Dantes Plads vil være størst i weekends, dvs. når pendlerbilister fra forstæderne skal på besøg i de nationale og kommunale museer i pladsens nærhed: Glyptoteket, Nationalmuseet, Thorvaldsens Museum, museerne på Christiansborg og Københavns Museum, som snart genåbner.

Netop museumsverdenens skarpe udtalelser mod etablering af det underjordiske p-anlæg på grund af fare for sætningsskader i forbindelse med den nødvendige grundvandssænkning i byggeperioden burde tænde advarselslamperne i tilstrækkelig omfang til at kuldkaste det planlagte projekt. Tænk sig at tage ansvar for at sidde sådanne advarsler overhørig!

Med venlig hilsen

Kjeld A. Larsen

Formand for Rådet for bæredygtig trafik

>> Se høringssvaret som pdf