Visualisering af den påtænkte 2-sporede vejbro over Vestvolden lavet af Københavns Kommune.

Nej til vej tværs gennem Vestvolden ved Tingbjerg

Høringssvar fra Rådet for Bæredygtig Trafik til udkast til lovforslag om lov om anlæg af ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum i Københavns Kommune (SM Id nr.: 795756)

Fra Rådets side noterer vi os, at der tidligere forelå et forslag til anlæggelse af en letbane ad Frederikssundsvej med en videreførsel til Gladsaxe Trafikplads over Tingbjerg. Men nu er det øjensynligt kun et nyt vejprojekt, som er i fokus. Og som man ønsker at fremme og vedtage. Letbanen med den linjeføring, der tidligere var under overvejelse, skulle ses som en del af “åbningen” af Tingbjerg mod omverdenen som led i tacklingen af sociale udfordringer (ghettolovgivningen). Altså et formål svarende til den rolle, som er tiltænkt det vejprojekt, som nu er sendt i høring.

Men det ser beklageligvis ud til, at Københavns Kommunes letbaneplan er lagt i skuffen, da den ikke nævnes i lovforslaget.

Det hører med i billedet, at linjeføringen for en mulig kommende letbane på tværs af Vestvolden fremkaldte en del protester, ligesom Gladsaxe Kommune har været modstander af videreførelsen mod nord til Mørkhøjvej. Men problemet med en letbane, som gennemskærer Vestvolden, kan løses. Og det skal her anføres, at Foreningen Letbaner.dk sidste år udarbejdede et alternativt forslag til en ny linjeføring for Letbanen syd om Tingbjerg og via Høje Gladsaxe til Buddinge. Dette projekt vil vi fra Rådet for Bæredygtig Trafik meget gerne henvise til, og vi anbefaler stærkt, at vejprojektet definitivt skrinlægges, og at man i stedet lægger kræfter og energi i etableringen af en klima- og miljøvenlig letbane.

Se herunder Letbaner.dk’s letbaneforslag. For oplysninger om linjeføringen af en letbane som foreslået af Foreningen Letbaner.dk se desuden kort med linjeføringer på organisationen Letbaner.dk’s hjemmeside.

Frederikssundsvej letbane gren (rød) kan slutte i Tingbjerg, mens ny letbanelinje (gul) kan passere Tingbjerg på en mere skånsom facon.

Vi foreslår samtidig en udbygning af den nuværende stiforbindelse ved Bystævneparken til Supercykelsti standard.

Der er mange grunde til at droppe vejprojektet: Hensynet til klima, miljø, kulturarv, natur og biodiversitet. Og sikringen af lokal trafikal tryghed. Vejsektorens bidrag til CO2-udledninger må og skal nedbringes. Vi har i forvejen for meget asfalt og alt for mange biler. Derfor er projektet sigtende mod anlæggelse af vej en vej som foreslået med dens støjgener og luftforurening stærkt kritisabelt. Og anlæggelsen af den skitserede vej på tværs af Vestvolden må forudses at medføre helt uacceptable skamferinger og ødelæggelser af lokale natur- og kulturarvsværdier, ikke mindst som følge af gennembruddet på tværs af Vestvolden.

Det arbejde, som er indledt i Københavns kommunes regi med henblik på at få Folketinget til ved lov at ophæve fredningen af dele af Vestvolden, er meget bekymringsvækkende. Fredninger er ikke det, som vi primært hæfter os ved og udtaler os om fra Rådet for Bæredygtig Trafiks side, men vi er generelt stærkt imod vejprojekter, motorvejsplaner, forslag til omfartsveje m.m., som er begunstiger den motoriserede transport samtidig med, at den kollektive transport negligeres eller fastlåses i defensiven. Det vil blive resultatet i og omkring Tingbjerg, hvis man vedtager og igangsætter det nye vejprojekt.

Vi bakker følgelig op om bestræbelserne på at bevare fredninger for at beskytte natur og kulturminder mod vejprojekter og ledsagende projekter centreret om bebyggelse. Fredninger skal ikke ophæves med lov uden grund – og det nødvendige grundlag for en ophævelse af fredningen foreligger ikke i forbindelse med vejprojektet i og omkring i Tingbjerg. Vi fastslår derfor, ud fra vores ståsted: Det er ikke nødvendigt med en ny vejforbindelse på tværs af Vestvolden!

Vi betvivler stærkt behovet for den anlægslov, der handler om at gøre det muligt at lade en ny kommunal vej gennemskære Vestvolden mellem Bystævneparken og Tingbjerg.

Tabet af kulturhistoriske og naturmæssige værdier vil være meget voldsomt, såfremt lovforslaget vedtages, og planerne føres ud i livet. Vi er informeret om, at Vestvolden har en vital biologisk funktion som spredningskorridor, der forbinder store og vigtige naturområder og naturtyper med hinanden.

Vi samtidig informeret om, at Vestvolden også er beskyttet som fredet fortidsminde efter museumsloven og har national og international betydning.

Vestvolden har derudover stor rekreativ betydning. En konsekvens af vejprojektet mulige realisering vil være, at en vigtig regional stiforbindelse skæres over af den nye 15 m brede vej. Med andre ord, et eksempel på, at biltrafikken vil blive prioriteret på bekostning af bløde trafikanter. Helt imod gældende strategier og udmeldinger om at fremme cykling og gang.

Rådet for Bæredygtig Trafik opfordrer på det kraftigste Folketinget til ikke at vedtage lovforslagene. I stedet opfordres staten og Københavns Kommune til at fremdrage og genbesøge letbaneprojektet og belyse en letbanes muligheder for at løse Tingbjergs boligsociale udfordringer. Men det er blot en af fordelene ved at letbaneprojekt. En letbane i denne del af Storkøbenhavn har naturligvis mange andre fordele, hvorfor planer og projekter vedrørende letbaner i området bør hives frem af skuffen, nærstuderes og nyde fremme i bestræbelserne på at fremme proaktiv og progressiv transporttænkning i storbyen og dens forstæder.

 

Med venlig hilsen

Leif Kajberg, sekretær, Rådet for Bæredygtig Trafik