Gråbrødretorv. Foto: Wikipedia.

Middelalderbyen – fremskridt med mangler

Rådet for Bæredygtig Trafik ved næstformand Kjeld A. Larsen har været med i dialogen og beslutningsprocessen omkring Middelalderby projektet, både som medlem af Indre By Lokaludvalg og i projektets følgegruppe som repræsentant for RBT.

>> Projektet er klar til vedtagelse i BR d. 26.2. 2024.

Overordnet set må Middelalderby projektet anses for et fremskridt, forbundet med konfliktende interessevaretagelse. Bil-parkering i gaderne erstattes mange steder af cykelparkering og pladser kan derfor undgå mange af cyklerne. Der må forventes en afdæmpning af biltrafikken i selve Middelalderbyen – og det er rigtig godt.

Kjeld har fra starten kritiseret projektet for det manglende klima aspekt. Projektet er ikke ledsaget af et mål for reduceret klimabelastning, hvilket dybest set hænger sammen med, at de store gennemkørende veje ikke er en del af projktarealet.  Mængden af gennemkørende trafik bliver således ikke reduceret med det vedtagne projektforslag, men bliver blot koncentreret i større omfang til de gennemkørende veje.

Et andet kritikpunkt, som Kjeld har været med til at rejse, sammen med beboerforeningen for Dantes Plads, er, at forvaltningen på et tidligt trin af høringsprocessen trak Dantes Plads og tilhørende dele af Vester Voldgade, ud af Middelalder projektet, simpelt hen for at legitimere konstruktionen af det planlagte underjordiske p-anlæg under Dantes Plads og tilkørselsvej til p-anlægget.

Det er selvfølgelig et fremskridt, at 600 p-pladser overfladen skal fjernes og erstatningspladser skal findes til bilejere. Der har i den forbindelse været megen kritik fra beboere med beboerlicens med udsigt til længere afstand til kompenserende p-pladser i bl.a. anlægget på Israels Plads, mens undersøgelser samtidig viser, at der er megen ledig kapacitet i eksempelvis Blox p-anlægget.

En række legitime kritikpunkter fra lokaludvalg og beboere har været rejst mod, hvad rømning af p-pladser på overfladen kunne have af konsekvenser for bylivet, herunder mere larm fra udeservering og natteliv, som er blandt de absolut største gener for beboerne. Efter Kjelds mening har der manglet kreative forslag til, hvilke former for byliv, som kunne blive udfoldet på frigivne arealer.