Infrastrukturafgifter og Banedanmarks opgaver

Der har været høring om to ting med berøring til Banedanmarks arbejde, som RBT har givet svar på.

Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Kære Banedanmark

Rådet for Bæredygtig Trafik har følgende kommentarer til infrastrukturafgifterne:

Til § 2, stk. 3:

Nattog

Særligt for kørslen med nattog er, at disse, såvel i privat regi som med offentlig støtte, er i stærk konkurrence med flytrafik.

Flytrafikken er fri for en lang række afgifter og er dermed reelt støttet af det offentlige, og konkurrerer således på ulige vilkår.

Vi foreslår derfor, at nattog friholdes for såvel km-afgifter som broafgifter så længe flytrafikken heller ikke har afgifter i samme omfang.

Til § 4, stk. 3:

Godstog

Uanset at der gives et miljøtilskud til kørslen med godstog, er infrastrukturafgifterne meget høje og ikke mindst er især afbestillingsgebyret en byrde for godsoperatørerne.

Der kan af mange grunde ske afbestillinger af kørsel fra operatørernes kunder, ofte meget tæt på kørselstidspunktet.

En betaling for et aflyst tog, der i sagens natur ikke har nogen indtægter, vil således betyde, at omkostningen må deles ud på andre kunder, hvorved godstransport på jernbane generelt bliver dyrere.

Vi foreslår derfor at afbestillingsgebyret bortfalder for godstog.

>> Se vores svar som pdf

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

Sagsnummer 2021 – 77.

Kære Transportministerium

Rådet for Bæredygtig Trafik har følgende kommentarer:

Rådet er tilfreds med indarbejdelsen af den nye § 4a, der sikrer varetagelse af samordningsmekanismer efter artikel 7e i Europa Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen.

Vi forudsætter herved, at Banedanmark tillægger det arbejde der hermed skal varetages den fornødne alvor og tager hensyn til de synspunkter der fremføres på samordningsmøderne.

Mere generelt finder vi at bekendtgørelsen bør strammes op omkring Banedanmarks ansvar for at jernbanetrafikken kan gennemføres så gnidningsfrit som muligt. Det bør derfor i bekendtgørelsen præciseres, at det er Banedanmarks opgave at sikre at jernbanetrafikken kan afvikles uden gener for hverken passagerer eller gods.

Det bør således indføjes under § 2, at Banedanmark normalt kun udfører sporarbejder uden spærringer af spor, således at togkørslen kan fortsætte uhindret. Det er skadeligt for den kollektive trafik, når denne ikke fungerer tilfredsstillende ved sporarbejder hvor der sker en minimering af togtrafikken eller indsættes langsommere og ubekvemme busser (uden mulighed for f.eks. cykelmedtagning) som erstatning.

Det bør ligeledes indarbejdes, at det er Banedanmark og ikke togoperatørerne, der som ansvarlig for tilstedeværelse af kapacitet, også betaler for den erstatningsbefordring som operatørerne er nødt til at indsætte ved sporarbejder hvor sporene spærres for trafik. Det skal stadig være togoperatørerne, der fastlægger behovet for erstatningsbefordringen, der skal give så vidt mulig samme service som de aflyste tog. Dette for at sikre, at Banedanmark ikke overvælter omkostninger på operatørerne for selv at billiggøre deres arbejde.

>> Se vores svar som pdf