Åbent brev til transport EU-kommissæren

Netværket for bæredygtig trafik sendte i maj måned et brev til EU-kommissær Bulc om nattogene i Europa.
Fem måneder efter fik vi svar.

Ud af svaret kan vi positivt se at kommissionen vil tillade

– differentierede sporadgangsafgifter, dvs. adgang til persontog på skinnerne om natten kan gøres meget billigere

– mulighed for nationale subsidier på hver side af grænsen til at støtte den grænseoverskridende trafik

Kommissæren har i svaret stor tiltro til den jernbanepolitik, de selv har stået for. Kommissæren mener, at
jernbaneselskaberne selv (med den liberaliserede trafik fra 4. jernbanepakke) kan vælge de rigtige skridt.

Hvad vi kunne have ønsket os, var en eftertænksomhed omkring ønskerne om mere CO2-venlig europæisk persontransport og de manglende resultater på selv samme område. Vi kunne i en drøm have ønsket at Kommissionen måske nedsatte en konkret undersøgelse af, hvad der skal til for at spare CO2-udledninger på grænseoverskridende persontransport, når nu de liberale kræfter ikke fører i den retning af sig selv og i det tempo, der er nødvendigt.

Vi må på baggrund af EU-kommisærens svar sige til vores politikere, at de er nødt til at implementere EU’s ambitioner om reducerede CO2-udledninger på persontransport på tværs af landene. De kan ikke vente på at kommissionen selv gør noget.

EU-kommissærens svar til os:

Europa-kommissionen, generaldirektoratet for mobilitet og transport

Kontor C.3 – Fælles europæisk jernbaneområde.

Bruxelles 28. oct. 2016

Til Kjeld A. Larsen

Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

Støtte til nattog og nattrafik i Europa

Kommissær Bulc har bedt mig takke dig for din e-mail af 27. maj 2016 og på hendes vegne beklage for det sene svar.

Kommissionen er klar over, at visse europæiske internationale tjenester, især nattog, i stigende grad bliver afskaffet.

Det er i første omgang op til jernbaneselskaberne at beslutte, hvilke tjenester de vil tilbyde, baseret på deres individuelle forretningsforhold. Disse beslutninger tages på baggrund af forskellige elementer såsom driftsomkostninger, efterspørgslen blandt passagererne, kvaliteten af tjenesteydelserne og sporadgangsafgifter.

Jernbanelovgivningen giver medlemsstaterne tilstrækkeligt råderum til at støtte de jernbanetjenester, som de anser for at være vigtige, herunder nattog, ved at justere adgangsafgifterne. Ved at indføre princippet om, at sporadgangsafgifter bør baseres på marginalomkostninger (også kaldet ”direkte omkostninger”), har Kommissionen taget konkrete skridt for at sikre lave sporadgangsafgifter generelt. Afgifter baseret på direkte omkostninger er af natur lave, og i 2015 blev metoderne til beregning af disse omkostninger harmoniseret via en gennemførelsesforordning. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, om de vil indføre højere afgifter (i form af tillæg) for at dække en større andel af deres samlede omkostninger ved at stille jernbaneinfrastrukturen til rådighed. Dette kan dog kun gøres, hvis de pågældende tjenester kan udbydes til en højere pris.

Med hensyn til andre forretningsforhold er det Kommissionens opfattelse, at indførelse af konkurrence sandsynligvis vil gøre jernbaneselskaberne mere kundeorienterede og forbedre jernbanetjenesternes omkostningseffektivitet og interoperabilitet. Det er vores opfattelse, at foranstaltningerne i den fjerde jernbanepakke, som forventes at blive vedtaget inden årets udgang, vil øge efterspørgslen på jernbanetjenester i almindelighed og også forbedre forretningsgrundlaget for nattog.

Selv hvis forretningsforholdene for specifikke tjenester, herunder nattog, forbliver negative, kan medlemsstaterne, hvis de finder det nødvendigt, indgå kontrakter om offentlige tjenester. Dette ville indebære, at de offentlige myndigheder dækker visse omkostninger ved driften af en given transportforbindelse. Hvis tjenesten er international, kan der i samarbejde med myndighederne i nabolandene indgås kontrakter om offentlige tjenester for de respektive nationale delstrækninger under den pågældende tjeneste.

Vi håber, at de ovenfor beskrevne instrumenter vil tilskynde til udviklingen af internationale forbindelser, herunder nattogsforbindelser.

Som du rigtigt nok påpeger, er jernbanerne fortsat en af de mest miljøvenlige transportformer. I denne forbindelse vedtog Kommissionen den 20. juli 2016 den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet og en tilhørende handlingsplan. I nævnte dokument udtrykker Kommissionen bekymring over, at flere medlemsstater stadig anvender en lang række modstridende skatteincitamenter, som er en hæmsko for lavemissionsmobilitet. Disse ordninger skal revideres for at skabe positive incitamenter for anvendelse af lavemissionskøretøjer og –energi til transport.

Jeg håber, at denne forklaring har været nyttig.

Med venlig hilsen

Sian Prout

>> Læs kommissærens svar (pdf)

————————————

Her følger vores brev til Kommissæren:

Åbent brev om at opretholde nattog (27.5. 2016)

Kære kommissær Bulc!

I de senere år er flere og flere europæiske nattog blevet lukket. De tyske baner (DB) annoncerede den 16. december 2015, at dens bestyrelse havde besluttet at afskaffe nattogstrafikken og erstatte dem med nogle almindelige ICE-tog. Denne ændring vil betyde, at de resterende togrejsende fra Sydsverige og Danmark via Hamburg til München, Basel og Zürich ikke længere vil være i stand til rejse med tog langt væk på en bæredygtig måde. Og tilsvarende gælder for rejsende fra disse områder til Danmark og Sverige.

  • I 2013, da der var nattog til Danmark, blev der solgt 185.000 rejser til og fra danske stationer mod hhv. Amsterdam, Basel og Prag.
  • I ​​2015 fik schweiziske transportorganisationer på under seks måneder samlet mere end 11.000 underskrifter til støtte for nattog.
  • Her i foråret 2016 har over 29.000 på få måneder skrevet under på en tilsvarende tysk igangsat underskriftsindsamling.

Passagertal fra Deutche Bahn viste i 2015, ligesom tallene fra Danmark i 2013, at passagererne ikke har svigtet nattogene.

På topmødet i Paris COP21 har 196 lande, herunder Danmark og Tyskland, afgivet løfte om at reducere deres CO2-udledninger. Transport tegner sig for 20 % af Europas samlede CO2-udledning. Derfor har transport et betydeligt potentiale for reduktioner. Desto vigtigere er det, at miljøvenlige rejsemuligheder forbedres – og ikke reduceres. Det er op til EU at spille en aktiv rolle for at nå dette mål.

DB’s egne undersøgelser fra 2014 viste, at flertallet af rejsende, der ikke længere kan bruge nattoget, i stedet vil flyve og ikke, som man måske kunne tro, bruger tog i dagtimerne. Når ​​nattog forsvinder, vil det derfor medføre en yderligere stigning i flytrafikken. Og dermed til en stigning i CO2-udledningerne.

Langdistance busser blomstrer op og udgør en betydelig konkurrent for jernbanerne. Med heraf følgende belastninger af vejene og udledning af CO2.

Beslutningen om at afskaffe nattog har således en indflydelse på alle, der ønsker at rejse på en miljøvenlig måde. Nattogene har været brugt og elsket af mange slags passagerer og var en bekvem mulighed for at få sin cykel med på ferie i hele Europa. På mange ruter er nattoget den eneste tilbageværende mulighed for passagerer med cykler for at rejse langt.

I stedet for at afskaffe nattogene, bør de gøres mere attraktive. Tilbuddet bør tværtimod udvikles og forøges. Med nattog kan man rejse, mens man sover, og værdifuld tid kan spares. De gør det muligt at nå et møde om formiddagen, og spare dyre hoteller – alt sammen på en miljøvenlig måde.

Det handler i det hele taget om at gøre jernbanetrafikken mere attraktiv og det handler om valgfrihed. Nattog er en grundlæggende del af ideen om et netværk af europæiske jernbaner.

Undertegnede organisationer beklager reduktionerne af ​​nattog og de rejsemuligheder, de har leveret igennem så mange år.

Vi opfordrer dig til som Transportkommissær at iværksætte støtte til nattogene i Europa. Vi opfordrer også til ensartede vilkår mellem jernbaner og skattebegunstigede luftluftfartsselskaber. Især beder vi dig til at understøtte vores ambitioner om at indføre CO2-afgifter på flybrændstof i Europa og gerne i hele Verden.

De østrigske jernbaner vil tilsyneladende overtage nogle af DB’s nattogs linjer. Det er godt, men uden forbedrede rammevilkår for nattrafikken kan vi ikke tro, at nattogene kommer i gang i et omfang, der svarer til potentialet.

Med venlig hilsen

Kjeld A. Larsen

Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

På vegne af følgende syv organisationer i Danmark: Vedvarende Energi, NOAH Trafik, Danmarks Naturfredningsforening, Klimabevægelsen i Danmark, Cyklistforbundet, Jyder mod overflødige motorveje og Rådet for Bæredygtig Trafik

>> Hent brevet som pdf