Vækst i bilisme i København hører ingen steder hjemme

Høringssvar til Københavns Kommunes kommuneplanstrategi 2023

Rådet for Bæredygtig Trafik undrer sig over, at Kommuneplanstrategiens målsætningen for fordeling af transportmidler på ture for 2030 (s. 20 og s. 31)
fortsat er den samme som i Kommuneplanplan 2019, hvor ture med bil i 2025 ikke måtte overstige 25 %. En fastholdelse af samme målsætning for ture med
bil i en fremtid med større bilejerskab og mere trafik vil uundgåeligt føre til en voldsom belastning af de fælles byrum i form af endnu mere trængsel, en
forøgelse af støj- og luftforureningen og en negligering af klimamålsætningen om klimaneutralitet.


Transporten udgør og vil udgøre en fortsat stigende andel af kommunens samlede klimaudslip.

I Fig. 2.8 s. 33 vises CO2-udledning i kommunen i 2020. Trafikkens andel er nu steget til 62 %. Fremskrivninger, udarbejdet af TMF, udviser en fortsat stigende
andel for trafikken, men nævnes ikke i kommuneplanstrategien.

I figur 2.7 aflæses den voldsomme vækst i antallet af biler, fra 104.343 i 2012 til 142.441 i 2022, dvs. en vækst på 37 %. Denne bilbaserede udvikling vil udgøre en fortsat voldsom belastning for byens og borgernes trivsel. En kommuneplanstrategi skal forholde sig til, hvordan gang, cyklisme og specielt kollektiv transport konkret kan opjusteres, og samtidig forholde sig til, hvordan behovet for ejerskab og brug af biler reduceres. Den ensidige satsning på metroudvikling betyder nedsat mobilitet for en række af samfundets borgergrupper: ældre, handicappede og generelt borgere uden bil. Den overfladebaserede kollektive trafik skal styrkes, skal være let tilgængelig, meget gerne med introduktion af et moderne letbanesystem.

Konklusion:
En visionær hovedmålsætning på trafikområdet bør være, at biltrafikken frem mod 2035 skal reduceres løbende i takt med opgradering af den kollektive trafik.

Kjeld A. Larsen
Næstformand Rådet for bæredygtig trafik

I egenskab af medlem af Indre By Lokaludvalg og bestyrelsesmedlem af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn henvises tillige til følgende høringssvar:

>> Henvisning til Indre By Lokaludvalgs interne høringssvar fra 16. maj 2023

>> Henvisning til høringssvar fra Miljøpunkt Indre By og Christianshavn fra 29. september 2023