Notat om fem trafikpolitiske udspil

Analyse af Kjeld A. Larsen:

I løbet af et par måneder ved starten af 2019 kom en række trafikpolitiske udspil på banen, hvoraf de to havde fokus på alene på Hovedstaden/Sjælland. Det drejer sig om følgende udspil:

Regeringen ”Danmarks hovedstad. Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”, 24. januar 2019

Socialdemokratiet. ”Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan” 30. januar 2019

Region Hovedstaden Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen, februar 2019

Dansk Industri: ”En infrastruktur i verdensklasse. DI’s bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 20120-2013” februar 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti: ”Aftale om et sammenhængende Danmark. Investeringsplan 2030” 12. marts 2019

Fælles for alle fem udspil er, at vejprojekter prioriteres langt højere end kollektiv transport. De anvendte prognoser viser alle en kraftig stigning i transport med bil, trængselsproblematikken forværres, uanset om transporten forgår med elbiler eller førerløse biler, CO2-udslippet og luftforureningen forøges. I ingen af trafikudspillene foretages en vurdering af trafikudviklingens drivhusgasudslip.

I et af de fire trafikudspil, nemlig udkastet fra Region Hovedstaden, har en række organisationer bidraget med et input på en konference, men det ikke særlig visionære resultat bærer præg af at være fastlåst af allerede politisk besluttede ikke-bæredygtige såkaldte VIP-projekter, hvoraf hovedvægten er udvidelse og udbygning af nye vejprojekter. Der observeres ikke et seriøst bud på, hvorledes et modalskift i retning mod mere bæredygtige transportformer som gang, cyklisme og kollektiv trafik kan bidrage til at reducere den biltrafik, som prognoserne fokuserer på som den fremtidige udviklingstendens.

Flere og dyre metrolinjer er det mest dominerende bud på udbygning af den kollektive trafik, hvilket fortsat skal ske via salg af dyre byggegrunde og dermed boligpriser, som ikke er betalige for folk med middelindkomster. Skuffende er det, at et radialt letbanesystem, som bl.a. Region Hovedstaden tidligere har advokeret for, er totalt fraværende.

Udviklingen mod en mere bæredygtig trafikudvikling må foregå på jordoverfladen, og i den sammenhæng er letbaner et overlegent instrument til at holde den vildtvoksende bilisme stangen.

>> Læs hele notatet