En motorvej mellem Regstrup og Kalundborg er unødvendig og skadelig

Rådet for Bæredygtig Trafik har sammen med NOAH Trafik udarbejdet høringssvar til lovforslag om denne motorvejsstrækning.

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik mener, at en motorvej mellem Regstrup og Kalundborg er unødvendig og dybt skadelig for miljø, natur og klima. Den vil tilmed være en trædesten for en Kattegat-forbindelse, som vi mener vil ødelægge natur, miljø og belaste klimaet kraftigt. Vejprojektet bør af de nævnte grunde droppes. Vejdirektoratets (VD) VVM – rapport vedr. en sådan motorvej er i øvrigt skræmmende læsning, der med al ønskelig tydelighed viser, at projektet er ødelæggende i forhold til alle de nævnte forhold.

Processen bag det udsendte forslag til anlægslov har mildt sagt også været forceret og udemokratisk. Dertil kommer at en ekstraregning for projektet er forsøgt “talt væk” af ministeren, hvilket mediet Ingeniøren har bragt på bane. Citat fra Ingeniøren: Den fulde udvidelse har ikke en samfundsøkonomisk forrentning på 3,4-3,5 % som først oplyst, men kun på 2,9 %. Dermed er projektet ikke længere rentabelt. Transportministeriets modeller sætter grænsen for rentabilitet til ‘lidt under 3,5%, i praksis ofte omkring 3,3 %’, som det fremgår af en baggrundsrapport om projektet. Ekstra Bladet har afdækket Novo Nordisk pression for at bevillige den ekstra halve mia, så motorvejen kunne sikres hele vejen.

Høringen vedr. VVM-analysen vedrørende projektet sluttede den 16. juni. Det var så planen, at de 198 høringssvar skulle behandles af Vejdirektoratet, der så skulle komme med en indstilling. Iøvrigt en helt igennem ubetryggende procedure, at en myndighed, som er interesseret i et infrastrukturprojekt skal tage stilling til indsigelser mod projektet.

Her er link til de indkomne høringssvar.

Der er lagt et stort arbejde i udarbejdelse af de mange høringssvar fra borgere, foreninger og organisationer. Mange forventede nok ligefrem en seriøs uvildig stillingtagen til de mange indsigelser.

Der skete imidlertid dette: 10 dage efter høringsfristens udløb kom det ud, at forligspartierne havde besluttet at gennemtrumfe anlægget “som oprindeligt besluttet”. Se pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Her direkte link til Vejdirektoratets opsummering (primært afvisning) af mere end 180 høringssvar vedrørende en evt. Regstrup-Kalundborg motorvej. Værd at læse.

Allerede den 7. juli blev der fremsat forslag til anlægslov. Høringen vedr. VVM-analysen sluttede som nævnt den 16. juni.

Høringsmaterialet vedr. en anlægslov ligger her.

Man besluttede lynhurtigt i forligskredsen at bruge ca. ½ milliard ekstra oveni de ca. 2 mia. som Vejdirektoratets forslag ville koste. Udvidelsen af projektet  betyder endnu større CO2 udledning, mere biltrafik, langt mere støj og større ødelæggelse af naturværdier. Hastigheden sættes således op til 130 km/t på hele strækningen. Til trods for den meget store fordyrelse og dermed en endnu ringere samfundsøkonomi, ønsker partierne bag vejforliget altså at bruge  ½ milliard ekstra skattekroner til at betale meromkostningerne. Hvis man havde haft natur, miljø og klima på dagsordenen kunne alle de ca. 2500 millioner kroner til hele projektet være brugt f.eks. til udbygningen af jernbanen til Kalundborg med dobbeltspor, hyppigere drift og baneforbindelse til Kalundborgs vesthavn m.m.

Hele forløbet viser desværre, at borgerinddragelse, høringer m.m. ikke tages alvorligt af beslutningstagerne.

Dette forstærkes yderligere af indholdet af høringsbrev fra Transportministeriet.

Af dette fremgår, at ”fremdrift i projekterne” er vigtigere end borgernes mulighed for at klage og vigtigere end at give indflydelse til andre myndigheder. Vejdirektoratet får i praksis nærmest ubegrænset magt til at gennemføre projektet.

Her er klip fra Høringsbrevet:

”På baggrund af projekternes størrelse, beliggenhed og kompleksitet er det vurderet nødvendigt at regulere visse myndighedsforhold samt fravige visse love og klageadgange relateret til

anden lovgivning, hvor det konkret har betydning for projekterne. Dette er bl.a. af hensyn til at sikre fremdrift i projekterne.

Denne fravigelse af anden lovgivning har ikke som konsekvens, at de for lovene bagvedliggende hensyn (fx natur- og planhensyn) ikke vil blive varetaget. Disse hensyn vil fortsat blive varetaget i projekterne af Transportministeriet, i praksis Vejdirektoratet som den udførende bygherre, i overensstemmelse med reglerne i anlægsloven og på baggrund af rammerne i de gennemførte miljøkonsekvensvurderinger for de tre projekter”.

Kilde er her.

Det virker fuldkommen uden proportioner at bygge en motorvej, hvor trafikbelastningen er så lille. Vejdirektoratet undlader tilmed “blufærdigt” at nævne, hvor lille trafikmængden er time for time.

NOAH-Trafik har dog fremskaffet oplysningerne dem fra Vejdirektoratet.

Her er de: Første del, anden del.

Her et eksempel på den yderst beskedne trafikmængde:

Det er mildt sagt yderst kritisabelt, at den slags vigtige oplysninger om trafikbelastningen ikke fremgår af VVM-undersøgelsen og ej heller af forslag til anlægslov for projektet.

Borgerne skal anstændigvis kende baggrunden for store dyre indgribende, miljøødelæggende, klimaskadelige investeringer.

Trafiktal time for time er det mest centrale for at kunne vurdere trafikbelastningen. Men også de lave hverdagsdøgntrafiktal fra Vest for Mørkøv og Nord for Svebølle er afslørende. Her tal indhentet fra Vejdirektoratet:

Trafikbelastningen er meget lav. Til sammenligning kan man her se tal for bygader i København.

At bruge omkring 2500 millioner gode skattekroner på en motorvej er derfor meningsløst.

Vejdirektoratet erkender tilmed, at der ikke er trængselsproblemer, selvom der ikke bygges nogen motorvej: “Det er forventningen, at trafikken på hele strækningen vil stige med cirka 1 procent pr. år frem til 2030. Det er ikke forventningen, at der vil blive udfordringer med trængsel på strækningen”.

Kilde: Side 7 i resumerapporten.

Den lille trafikmængde bekræftes også i udkast til anlægslov, hvor der vedr. anlægsarbejdet står:

”Det vil være muligt at afvikle trafikken med et spor i hver retning, også på de strækninger, hvor der i dag er to spor i hver retning.”

Vores høringssvar rummer også afsnit om støj, hastighed, samfundsøkonomiske beregninger, tidsgevinster, følsomhedsberegninger, ekspropriationer, ny tvivlsom lovgivning, klimabelastning samt alternativer til motorvejen.

>> Se hele høringssvaret i pdf

>> Høringssvaret ligger også på ministeriets portal her

>> Så er lovforslag fremsat 4.10.23 og der foreligger et høringsnotat. Se her.