De europæiske nattog er på vej frem – skal Danmark kobles på?

Til transportminister Benny Engelbrect og støttepartierne (19.12. 2020) fra Back-on-Track, Danmark

Nattogenes politiske bevågenhed i udlandet har siden vores sidste brev til dig i starten af november udviklet sig yderligere. D. 8.12. afholdt dine transportministerkolleger fra Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig et pressemøde, hvor de fremlagde en fælles erklæring for udvikling af nattogstrafikken gennem deres statslige operatørselskaber.

Vi var naturligvis skuffede over at Danmark ikke var deltager i dette progressive initiativ, der vil hjælpe med at flytte passagerer fra intra-EU flyruter og over på klima- og miljørigtig togrejse. Derfor skriver vi nu  igen med et forslag til hvorledes Danmark enkelt og konkret også kan støtte bestræbelserne på at genetablere muligheden for at rejse med nattog ud i Europa.

En af de store forskelle mellem tog og fly er jo, at det er gratis at bruge luften hvorimod der betales for benyttelse af skinnerne i form af infrastrukturafgifter. Dette er af særlig betydning for de lange togruter såsom nattog til europæiske destinationer, da disse typisk vil have en længde på 800 til 1500 km. Vi forslår derfor at forbedre konkurrencesituationen for nattogene ved at fritage dem fra betaling af danske infrastrukturafgifter. Denne model er meget lig tankegangen bag det tilskud, der ydes til transport af gods på skinner, hvormed det reelt er gratis at benytte skinnerne, og gods dermed stimuleres til at flytte væk et miljømæssigt ringere alternativ (især lastbiler i dette tilfælde).

Vores forslag vil støtte alle operatører, der måtte ønske at oprette nattog, der samler passagerer op i Danmark. I forhold til det nuværende billede, mener vi, at vores forslag vil kunne virke som den gulerod, der skal til for endeligt at kunne få ÖBB til at etablere sig med nattog i Danmark. For Snälltåget, der fra og med det kommende forår vil transportere danske passagerer sovende til Berlin, vil omkostningsreduktionen virke positivt for at få selskabet til at forlænge sæsonen udover ferie månederne.

Endeligt understreger begivenhederne i starten af december , at det er nu Danmark skal til at gøre os interessante for operatørerne, da man allerede nu er i gang med at planlægge hvilke ruter, der skal oprettes i de kommende år.  

Den danske stat er jo ejer af DSB. DSB’s kontrakt med staten inkluderer også international togtrafik i samarbejde med andre selskaber. Det bør sikres, at DSB forholder sig aktivt for at udbygge den internationale trafik også før Femern forbindelsen kommer. En politisk udmelding vil være til stor gavn, så der fremover kommer et helt naturligt fokus på udvikling af internationale dag- og natforbindelser, hvad enten det er i regi af DSB’s kontrakt eller som med det “svenske” initiativ via tvær-nationale PSO-kontrakter eller via fri trafik.

 

Med venlig hilsen

 

Poul Kattler

På vegne af Back-on-Track, Danmark

 

>> Dette brev som pdf

>> Bilag: Joint Statement to expand Night Train services in Europe.