2,3 til 3,3 mia kr. for 1 til 1,4 km vejtunnel

Vedrørende Nordhavnstunnel, VVM-redegørelse

Tak for muligheden for at kommentere rapporten. Det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er truffet nogen afgørelse om bygning af en Nordhavnstunnel. VVM-redegørelsen skal danne grundlag for en eventuel beslutning om bygning af en sådan tunnel.

2,3 til 3,3 mia kr. for 1 til 1,4 km vejtunnel
Efter gennemgang af det omfattende materiale ligger det klart, at en Nordhavnstunnel på mellem 1 og 1,4 kilometer samt erstatningshavne i byggeperioden vil koste et sted mellem 2,3 mia. og 3,3 mia kr. og have meget omfattende negative virkninger på et stort byområde gennem en meget lang periode.

I Kommissoriet for VVM-undersøgelsen var anført, at der også skulle udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af udvalgte løsningsforslag.

Det har Vejdirektoratet også forsøgt, men må konkludere at trafikantgevinsterne ”ikke vil være tilstrækkelige til at opveje anlægs- og driftsomkostningerne ved tunnelen”.

VVM-undersøgelsen er alt i alt skræmmende læsning som vi mener bør betyde, at projektet ikke gennemføres.At bruge milliarder på noget, der er uden påviselig nyttevirkning, men dokumenterede voldsomme skadevirkninger, forekommer uden økonomisk og miljømæssig mening.

Fra beslutning om bygning til færdiggørelse ville der i øvrigt gå 7- 8 år. Størstedelen af de ydre dele af Nordhavnen vil formentlig ligge hen i årtier og der er ingen rimelighed i at bygge en stor vejtunnelforbindelse når der er en god vejforbindelse i forvejen og en metrolinie under bygning. Dertil kommer, at der er masser af tomme erhvervslokaler og byggemuligheder andre steder i kommunen, hvorfor udbygning af de fjernere dele af Nordhavn ikke er nødvendige.

Dertil kommer skadevirkninger efter ibrugtagen, idet en sådan vejtunnel vil stimulere folk til i største udstrækning af bruge biler frem for mere miljøvenlige transportmidler. Derved undergraves al snak om en udvikling af en ny bæredygtig by i Nordhavnen.

Dersom en Nordhavnstunnel tilmed forlænges fra Nordhavnen til Refshaleøen og videre på Amager vil der komme en eksplosion i biltrafikken, som ødelægger alle de pæne ønsker om hele København som en grøn, klimavenlig og bæredygtig by. Dertil kommer yderligere belastninger af indfaldsveje, som f.eks. Lyngbyvejen.

I forvejen bliver biltrafikken stimuleret kraftigt ved åbning af Nordhavnsvejen fra Lyngbyvejen til Strandvænget. Det bliver meget hurtigt at komme i bil fra Lyngbyvejen til Nordhavn og videre mod Indre by. Derved undergraves den kollektive trafik. Nordhavnsvejen forventes åbnet i slutningen af 2017. Vejen er på 1,95 kilometer, deraf 920 meter i tunnel.

Vi har indhentet oplysninger om den forventede pris for Nordhavnsvejen. Prisen for de 1,95 km. kommer op på 2,9 mia kr.

Til sammenligning er der på 10 år kun brugt 1 mia. kr. på investeringer på cykelområdet i hele København.

”Københavns bæredygtige bydel. Den overordnede vision for Nordhavn er, at området skal være fremtidens bæredygtige bydel i København.”
Kilde: Nordhavnstunnel. Rapport 557- 2016. Sammenfattende rapport VVM-redegørelse

Det er en god vision, men realisering kræver, at man satser hårdt på bæredygtige transportformer. Her er det afgørende at satse markant på transportformer, der bruger den sparsomme plads i byen på en effektiv måde.

At satse på skinnetrafik, cykler og fodgængere kan virkelig minimere arealforbruget og ressourceforbruget. At satse på privatbiler med næsten ingen eller måske i fremtiden uden personer pr. bil er miljømæssigt og økonomisk helt uforsvarligt.

>> Læs hele kommentarer med grafer mv. som pdf