Foto: Borgerbevægelsen

Undlad at bygge en motorvej vest for Aalborg over Egholm

Høringssvar til ministerens ”Udkast til forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse” udarbejdet af NOAH Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik.

Vi opfordrer Folketinget til at sørge for at alternativer til en Egholm-forbindelse undersøges nøje.

Det drejer sig – i lyset at den alvorlige klimakrise og vores klimalov – om en løsning baseret på udbygning af den kollektive trafik i kombination med roadpricing og optimale betingelser for cykeltrafikken. Tillige er der brug for en analyse af en moderat udbygning af den eksisterende østlige motorvej, som ifølge uafhængige transportforskere, både vil være langt billigere, mere effektiv og skånsom overfor miljø, klima og natur.

En Egholmmotorvej har – selv ved anvendelse af Vejdirektoratets partielle samfundsøkonomiske analyser – en meget ringe samfundsøkonomi. Den ringeste i listen over anlæg i Infrastrukturaftalen af 28. juni 2021.

Vejdirektoratet undlader tilmed at medregne et udslip på omkring 480.380 ton CO2e vedrørende byggeri af motorvejsanlægget. Udledning af 480.380 tons CO2e vil med en pris på 5.000 kr.  pr. ton – jfr. følsomhedsberegningen nedenfor på side 4 – give en udgift på kr.: 2.401.900.000 kr. som vil gøre projektet til en yderligere samfundsøkonomisk belastning.

Efter gennemgang af materialet vedrørende en ca. 20 kilometer 4-sporet motorvej plus 2 nødspor vest om Aalborg via Egholm vil vi opsummere vores holdning til projektet:

Vejanlægget vil:

  • ødelægge naturområder
  • udgøre en stor klimabelastning både ved anlæg og brug
  • støjbelægge nye store områder, som ikke nu er støjbelastede
  • forringe livsbetingelser for mange forskellige dyrearter og planter både på land og i vandet
  • koste mindst 8 milliarder skattekroner

>> Se hele vores 20 sider lange høringssvar (som pdf)

>> Ligger også på Transportudvalgets hjemmeside