Nej til P-pladser ved DGI byen

Til redaktionen

Kbh. 24. februar 2005

Vedr: Høring om udvidelsen af DGI-Byen – Tillæg nr. 1 til “Brune Kødby”

Københavns kommune har udsendt forslag til offentlig høring indtil 6. april 2005. Allerede i aften torsdag den 24. februar kl. 19.00 afholdes borgermøde i DGI-Byen, Spisehuset, Tietgensgade 65 – v. parkeringspladsen.

Rådet for bæredygtig trafik må på det kraftigste tage afstand fra, at planen indebærer bygning af et parkeringsanlæg til 260 biler.

DGI og Københavns Kommune taler pænt om miljø, men vil i praksis påtvinge byen ekstra miljøbelastninger ved at bygge 260 parkeringspladser til idrætsudøvere tæt ved Københavns Hovedbanegård. Ikke noget der ligefrem virker i retning af at sikre “en sund sjæl i et sundt legeme”, som sloganet ellers lyder fra idrætsorganisationer.

Eftersom DGI-byen ligger et stenkast fra Københavns Hovedbanegård er det miljømæssigt helt uacceptabelt at tillade bygning af 260 p-pladser, der vil stimulere folk til at bruge bil i stedet for cykel og kollektive transportmidler. Der skal naturligvis være parkering til handicappede bilister, men ikke til de raske og rørige idrætsudøvere.

Ekstra parkeringspladser vil skabe mere trafik både lokalt, men også i andre dele af byen og på indfaldsvejene. Det er jo ikke de lokale indbyggere på Vesterbro, der skal bruge pladserne. 260 ekstra parkeringspladser ved idrætsfaciliteter kan let betyde 1500-2000 ekstra kørsler i døgnet.

DGI har markeret sig i trafikdebatten i forbindelse med landsstævnet i Silkeborg for nogle år siden. Man gjorde en stor indsats for at minimere CO2-udslippet ved transporten til og fra stævnet. Det var fint, at organisationen på denne måde påtog sig et ansvar for, at miljøbelastningen ved foreningens aktiviteterne mindst mulige. Det er også i overensstemmelse med foreningens målsætning:

DGI’s hensigtserklæringer på miljøområdet:

DGI vil på det miljømæssige område tage sit afsæt i den folkeoplysende indfaldsvinkel. DGI vil gennem den gode oplevelse og tilgængelige information påtage sig sin oplysningsdel i arbejdet med en bæredygtig livsstil og derigennem motivere den enkelte til et større og bredere miljøhensyn. Hensigten er, at initiativerne i forlængelse af DGI´s politik på området er synlige, forståelige og praktisk gennemførlige. Der sigtes mod, at der ved enhver overvejelse før handling naturligt er indtænkt en fornuftig hensyntagen til natur og miljø.,

På baggrund af nævnte miljøvenlige udmeldinger fra DGI er det stærkt bekymrende, at DGI-Byen nu vil bygge dette parkeringsanlæg midt i København – et stenkast fra Københavns Hovedbanegård. Et sådant anlæg vil betyde en stor daglig forøgelse af biltrafikken og derved en kraftig forøgelse af CO2-udslippet og andre miljøbelastninger.

Hvis folk i stedet benyttede tog, cykel eller bus var disse belastninger undgået. Den mertrafik, som anlægget vil betyde, vil også medføre mindre færdelssikkerhed.

Rådet for Bæredygtig Trafik vil herved opfordre Københavns Kommune til at disse planer stoppes. Hvis København, som Europas Miljøhovedstad kræver eller i det hele taget tillader, at der bygges et stort trafikskabende parkeringsanlæg klods op ad byens og landets centralstation vil det være undergravende for tilliden til at der er alvor bag kommunes miljømæssige udmeldinger.

Et parkeringsanlæg vil kraftigt stimulere folk til at lade dovenskaben råde og derfor medtage bilen. København er i forvejen stærkt belastet af biltrafik og Københavns Borgerrepræsentation har derfor allerede i 1997 besluttet, at biltrafikken ikke må stige over niveauet dengang. Flere parkeringspladser i de centrale bykvarterer er gift for ønskerne om en mere miljømæssig forsvarlig trafikudvikling.

Det er heller ikke rimeligt, at DGI som netop bør symbolisere mere sunde aktiviteter, skal være årsag til en stor ekstra miljøbelastning i København. Der er langt fra sloganet “en sund sjæl i et sundt legeme” til en ihærdig indsats for at få et parkeringsanlæg, der vil medvirke til at folk ikke rører sig så meget, men blot triller ned i parkeringsanlægget og f.eks. tager plads ved DGI-Byens bowlingbaner, fadølsudskænkning eller kurbadsarrangementer.

DGI-Byen er et positivt initiativ, som ikke skal skæmmes af planer om et stort parkeringsanlæg.

Lokalplanens krav om mange parkeringspladser er udtryk for en forældet tankegang. Det er fra dengang man ikke indså, at flere parkeringspladser blot betyder mere trafik og større miljøbelastninger. Begrundelsen var også at ellers ville folk bare parkere på gaden. Det var før man kunne regulere denne gadeparkering.
Nu kan gadeparkeringen imidlertid reguleres, således at uønsket parkering kan undgås. Gennem takstpolitikken og fastsættelse af betalingstiden kan man styre gadeparkeringen.

Luftforureningen i området er allerede nu ekstrem høj. Situationen hvad angår svævestøv og partikler på H. C. Andersens Boulevard er helt uholdbar i forhold til grænseværdien for 2005 – for slet ikke at tale om grænseværdien for 2010. For at nå ned på de kommende grænseværdier vil det være nødvendigt med en mere gennemgribende regulering af trafikken i byen. Det var vurderingen fra Københavns kommune i oplæg til en agenda-21 plan.

I betragtning af at Københavns Kommune har udråbt sig til Europas Miljøhovedstad er det skandaløst, at København ikke tager effektive skridt til at efterleve disse af EU fastsatte luftkvalitetskrav. København burde tilmed sætte sig mere ambitiøse mål, f.eks. at komme ned under halvdelen af grænseværdierne.

Bygning af et parkeringsanlæg bør ikke finde sted uden at der skal foretages en grundig og uvildig VVM-undersøgelse med efterfølgede høringsperiode. Ved en sådan undersøgelse skal en evt. parkeringskælders miljøbelastning i byggeperioden og under brugen gennemanalyseres. Det gælder således også den transport gennem København, som anlægget vil skabe i sin levetid. Tillige skal det undersøges hvordan miljøtilstanden vil være dersom anlægges ikke bygges og transporten til og fra området i stedet blev foretaget uden bil.

Konklusionen er følgende:

Nej tak til parkeringsanlæg på i DGI-Byen klods op ad Københavns Hovedbanegård. Et sådant anlæg vil have voldsomme miljømæssige konsekvenser i form af mere biltrafik i hele sin levetid og er derved i klar modstrid med DGI´s og Københavns Kommunes erklærede trafik- og miljøpolitik. Såfremt planerne ikke opgives skal projektet underkastes en VVM-procedure.

Med venlig hilsen

Bente Hessellund Andersen

Ivan Lund Pedersen