Klimarådets anbefalinger marts 2020: Der er brug for mange flere grønne virkemidler på transportområdet

Så kom den, Klimrådets rapport med titlen ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, et for hovedparten interessant udspil til regeringen på dens vej mod en klimahandlingsplan.

Men på et vigtigt område svigter rapporten: Omstillingen af transportområdet. Der er stort set kun ét skud i bøssen, nemlig satsning på elbiler. For at få gang i salget af elbiler, anbefaler Klimarådet bl.a, at regeringen skal annoncere et stop for salg af fossilbiler fra 2030.

Udgangspunktet for vores kritik er, at elbilen – ved en beregning fra vugge til grav – udleder omkring halvt så meget CO2 som en fossilbil. Og dertil kommer, at elbilen fylder liger så meget som en fossilbil, således at trængselsproblemet ikke formindskes; ej heller støjproblemer og forurening med ultrafine partikler fra dæk og bremser reduceres i tilstrækkeligt omfang.

Mere progressive transportforskere – herunder eksperter hos EU’s Miljøagentur på Kgs. Nytorv – anbefaler en lang række værktøjer til en nødvendig reduktion af specielt bilpendlertrafikken inden for en treleddet strategi: undlad (at køre), skift (til mere bæredygtige transportformer) og opgrader/forbedr (eksisterende teknologier). Elbilen hører til sidstnævnte kategori.

Blandt undlad værktøjet, som totalt er fraværende i Klimarådets rapport, kan nævnes fysisk planlægning, eksempelvis en opstramning af fingerplanen og det hermed forbundne stationsnærhedsprincip. Dertil kommer skrotning af en række planlagte og biltransportgenererende infrastrukturprojekter, såsom en havnetunnel, Lynetteholm-projektet i den yderste del af Københavns havn, Kattegatprojektet, som vil konkurrere med det planlagte togfondsprojekt, og introduktion af roadpricing. Reduktion af unødvendig pendlertrafik kan også ske ved opstramning af p-normer, etablering af såkaldte trafikøer, som hindrer gennemkørsel i udvalgte bydele og helt bilfri bykvarterer.

Blandt skift værktøjerne kan nævnes et skift fra bil til cykel på de kortere strækninger, skift fra fly til tog, både internt i Danmark, men også til og fra udlandet inden for Europas grænser, skift fra lastbil på motorvej til godstransport på tog, og udbygning af den kollektive transport; i Hovedstadsregionen fremover i form af skinner på jordoverfladen, specielt et radialt letbanesystem fra den planlagt letbane i Ring3 mod Københavns indre by.

Klimarådet skal have ros for i samklang med de økonomiske vismænd at pege på anvendelse af en ensartet og tilstrækkelig høj CO2-afgift som det centrale værktøj til at nå målsætningen om en 70 % CO2-reduktion i 2030. En C02-afgift på 1.500 kr. pr. ton, som vil føre til en stigning i benzin- og dieselpriserne på 4-5 kr. pr. liter, betragtes som et hovedmiddel til at nå i mål med skiftet fra fossil- til elbiler. Vi vil tilføje, at en form for vægtafgift skal fastholdes, som også skal pålægges elbiler. Hvor høj en sådan afgift for elbiler skal være, er et væsentligt emne at få belyst og derefter effektueret.