Høringssvar til Kommuneplanstrategi 2018 – Indre bys lokaludvalg

Indre bys lokaludvalg har et aktivt medlem, nemlig Kjeld Allan Larsen, der også er formand for Rådet for Bæredygtig Trafik. Lokaludvalget har den 14. juni 2018 drøftet forslaget til kommuneplanstrategi (KPS), og har en række spændende kommentarer og indvendinger.

>> Se hele brevet

Især vil afsnit 6 interessere læsere af denne hjemmeside:

6. Bemærkninger vedr. temaet “En grøn og bæredygtig by” (side 32-33 i KPS)

·         KPS bør indeholde mål for trafikken jf. høringssvaret fra Teknik- og Miljøudvalget vedr. KPS. Lokaludvalget foreslår, at der opsættes absolutte mål for den private transport (biler) gennem hhv. kommunen og Indre By. Endvidere foreslår lokaludvalget, at der i KPS er mål for, hvordan trafikken i hhv. kommunen og Indre By forholdsmæssigt skal være fordelt på privat transport, offentlig transport, cykel og gang i fx 2025.

·         Som led i det videre arbejde med KPS bør man undersøge fordele og ulemper ved gratis bustransport i Københavns Kommune. Det forlyder, at Augsburg netop har indført gratis bustransport, fordi det kan betale sig.

·         Pendlingen i biler fra boliger i København til arbejdspladser i omegnen er stigende. Det bør man forholde sig til i KPS.

·         KPS bør indeholde bemærkninger om, hvordan kommunen vil nå målene i kommunens klimaplan.

·         Man bør nævne, at man er ved at undersøge, hvilke miljø og bymiljømæssige effekter en østlig ringvej (havnetunnel) med trafikbegrænsende foranstaltninger i kommunens centrale bydele har.

·         I statistikkerne belaster bilture miljøet ens, selv om forskellige biltyper og deres drivmiddel belaster miljøet forskelligt.  Eksempelvis belaster taxature i dieseldrevne biler miljøet anderledes end ture i de kommunale el-biler, formoder lokaludvalget. Som en konkret indsats bør man derfor udarbejde statistik, der afdækker de forskellige typer bilers belastning af miljøet.

·         Som en konkret indsats foreslår lokaludvalget, at kommunen systematisk arbejder for at få mere facadebeplantning. Dels skal de administrative hindringer ryddes af vejen, dels skal der rådgives om mulighederne for facadebeplantning og dels bør man støtte etablering af facadebeplantning økonomisk.

·         Som en konkret indsats foreslår lokaludvalget, at man undersøger, hvordan der kan skabes gode grønne byrum på tværs af skel mellem kommunale, statslige og private matrikler. Således kunne byrummet foran Helligåndskirken med fordel indgå i en begrønnet pladsdannelse på Strøget.

·         Som en konkret indsats foreslår lokaludvalget, at kommunen forestår et systematisk tjek af alle etageejendomme i kommunen. Erfaringen er, at en ejendom kan spare 10% i energi ved et energitjek.

·         Som en konkret indsats foreslår lokaludvalget, at kommunen håndhæver tomgangsregulativet. Det er især busser og taxaer, som ikke overholder forbuddet mod tomgang.

·         Som en konkret indsats for befolkningens sundhed foreslår lokaludvalget, at kommunen iværksætter informationskampagner, der gør op med drukkulturen i nattelivet.

·         Lokaludvalget foreslår, at man i KPS nævner konkrete initiativer indenfor motion og eliteidræt.

·         På side 33 i KPS nævner man en række konkrete indsatser. Lokaludvalget foreslår, at man skriver, hvornår målet med de forskellige indsatser skal være nået.

·         Lokaludvalget ønsker en analyse af, hvilket potentiale Søerne og arealerne omkring har uden luftforureningen fra trafikken i Søgaderne. Frednings- og beskyttelsesbestemmelserne skal respekteres.

·         I KPS nævner man som en konkret indsats, at nedslidte gårdrum skal omdannes til grønne haver. Lokaludvalget foreslår, at indsatsen omfatter informationskampagner vedr. muligheden for at etablere grønne gårde med kommunal støtte.

·         Lokaludvalget ønsker en analyse af, om ejendommen, som Kulturhuset Indre By har til huse i, kan give mere værdi til borgerne i Indre By, hvis den omdannes til et hus for motion og idræt, fx med et svømmebassin.

·         I KPS nævner man som en konkret indsats, at man vil etablere flere cykelstiforbindelser og supercykelstier. Det bør følges op med en konkret indsats vedr. etablering af det antal cykelparkeringspladser i Indre By, som til stadighed matcher antallet af cyklister.