Fingerplanen 2017

Kommentarer til forslag til Fingerplan 2017

>> Læs kommentaren som pdf

Rådet for Bæredygtig Trafik har følgende kommentarer til forslaget til Fingerplan 2017 for så vidt angår de trafikale forhold.

For at sikre en så miljø- og klimavenlig trafik, bør der for såvel gods- som persontransport sikres, at denne i så stort omfang som muligt sker på jernbanen, der har den største kapacitet og som i stort omfang kører på strøm, der kan komme fra vedvarende energikilder.

Mere gods via jernbanen vil også aflaste vejnettet mærkbart og dermed nedsætte behovet for udbygning af dette.

Godstransport
Derfor må placering af trafiktunge virksomheder og virksomheder inden for transportog distributionsbranchen ske ved jernbanelinjerne, således at der er mulighed for etablering af sidespor og læssefaciliteter, der gør det nemt at anvende jernbane til godstransporten til og fra virksomhederne.

Der er allerede flere steder etableret jernbanegodsterminaler og sidespor ud i erhvervsområder, der bør udnyttes ved udlæg af arealer til transporttunge virksomheder.

Det gælder således at de virksomheder der er nævnt i forslagets § 11 stk. 5 og 6 og § 22 stk. 4 og 5 bør placeres i nærheden af en jernbane med mulighed for etablering af læsseplads eller sidespor, og ikke alene ved motorvejene.

Flere af de i forslaget udpegede områder har ikke forbindelse til jernbanenettet, og bør derfor udgå eller alene anvendes af mindre transporttunge virksomheder.

De områder der allerede har, eller nemt kan få tilslutning til jernbanenettet er: Gadstrup Erhvervspark, Hedehusene Vest, Kvistgård Nord, Høje Taastrup og Nordhøj.

Hertil kommer, at der i området ved Glostrup station allerede i dag udover egentlige læssespor også er et stort antal sidespor langt ud i erhvervsområderne i såvel vestog som østenden af stationen, hvor der er god mulighed for placering af transporttunge virksomheder mv. Disse områder bør derfor udlægges til sådanne erhverv i Fingerplanen.

Også Køge station har et større godsområde og havnespor, der bør sikres bedre udnyttet, og som derfor også bør indgå i Fingerplanen.

Endelig er der både i Frederiksværk og Hundested gode muligheder for godstransport med jernbane, hvilket ligeledes bør medtages i Fingerplanen.

For at sikre en god jernbanegodstransport bør der sikres arealreservation til et 5. godsspor langs Vestbanen mellem Høje Taastrup over Glostrup til Vigerslev. Dette areal er allerede tilstede og bør indgå i reserveringerne i § 25.

Se endvidere Trafikstyrelsens rapport om Fremme af gods på jernbanen, hvori er vist en oversigt over virksomheder, der har potentiale for jernbanegods.

Persontransport
Rådet for Bæredygtig Trafik er enig i at fastholde arealreservationen i § 25 punkt 5 til overhalingsspor på S-banen mellem Hellerup og Holte. Dette areal er allerede eksproprieret hertil for mere end 50 år siden, og mange anlægsarbejder som broer er allerede etableret med plads til disse ekstra spor. At projektet pt. er nedprioriteret af Banedanmark gør ikke reserveringen mindre nødvendig for fremtidens trafikbehov.

De tidligere reservationer for overhalingsspor langs Frederikssundbanen og Køgebugtbanen bør også bevares.

Der mangler en beskrivelse af et letbanenet i Storkøbenhavn, som foreslået af Region Hovedstad i flere rapporter. Dette bør medtages, herunder en letbane mellem Ring 3 og Nørrebro station, som for tiden udredes af Københavns kommune.

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Letbaner/Documents/FlereLetbanerihovedstadsomraadet.pdf

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Letbaner/Documents/Analyseafpotentialetforflereletbanerihovedstadsregionen.pdf

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Letbaner/Documents/NetafletbanerogBRT.pdf

http://letbaner.dk/docs/2014-01_KBH_Letbane-Paa-Frederikssundsvej_resume.pdf

Og så den nyeste:

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/21844690-29906107-1.pdf

En letbanebetjening af sportsbyen i Brøndby bør også medtages.

Med venlig hilsen Rådet for Bæredygtig Trafik

Kjeld A Larsen Formand
Niels Wellendorf Bestyrelsesmedlem