Arriva-miseren sommeren 2017

Åbent brev til Transportmininister Ole Birk Olesen:

I DSB’s pressemeddelelse om resultatet før skat i 1. halvår 2017 fremhæves det, at operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltog og S-tog opfylder kontraktmålene. Derimod er det, må vi konstatere, så som så med Arrivas ”operatørpunktlighed” i det midt- og vestjyske. De mange dokumenterede togaflysninger og problemerne ved at leve op køreplanen i foråret og hen over sommeren, men også i perioder 2016, viser tydeligt, at Arriva ikke rigtig har styr på togdriften på de strækninger, som man er kontraktligt bundet til at servicere.

Fra 14. august har det således kunnet iagttages, at Arriva ikke blot har foretaget aflysninger af togafgange pga. manglende personale, men nu også pga. materielle forhold = manglende køreklare tog. I de seneste uger har der dagligt været aflysninger af afgange med varierende begrundelser. Er der ikke det ene forhold, så er der det andet. Der har tillige været situationer på den midt- og vestjyske del af tognettet, hvor tog, der efter planen skulle køre med to togsæt, i praksis kun kører med ét togsæt, hvorfor der har måttet indsættes busser som akut hjælpeforanstaltning for at klare passagertransporten.

Kort sagt: Arriva skraber nu bunden. Det er uanstændigt og uacceptabelt, og der må nu tales med virkeligt store bogstaver til togoperatøren. Vi må fra Rådet for Bæredygtig Trafiks side forlange, at du som transportminister griber ind og sørger for, at Arriva normaliserer situationen og præsterer de afgange, man er forpligtet til at gennemføre i stedet for bare at lade det dalre af sted. Du bør bede Arriva om en redegørelse og desuden indkalde selskabets direktør til en alvorlig samtale, hvor det samtidig pålægges selskabet at udføre de opgaver, man er kontraktligt forpligtet til, uden de uregelmæssigheder og serviceforringelser, der i længere tid har gjort livet surt for pendlere, uddannelsessøgende og andre passagerer.

Blot som illustration: Der blev den 16. august aflyst 9 tog – se vedhæftede bilag. Som det kan ses, var det tog i morgentrafikken i hele området, der blev aflyst, hvilket er under al kritik. Man rammer dermed pendlere, skoleelever og uddannelsessøgende, der hyppigt gør brug af togene, og langtidsvirkningen er som bekendt, at folk fravælger toget som transportmiddel stik imod intentionerne om at flere skal benytte kollektiv trafik. Også den 15., 20., 22. og den 27. juli var dage med adskillige aflysninger.

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/arriva-adskillige-aflysninger-og-forsinkelser-torsdag

https://www.tvsyd.dk/artikel/sygdom-og-ferie-aflyser-arrivas-lokaltog-paa-stribe

Det skal i denne forbindelse fremhæves, at aflysninger på Arrivas net, i de tilfælde hvor der ikke indsættes erstatningsbusser, ofte vil resultere i en rejsetidsforlængelse på 1 – 2 timer.

Det kan da ikke komme bag på Arriva, at der er sommerferie – noget, der indtræffer fast hvert år, med usvigelig sikkerhed, så vidt vides – og alle andre firmaer og alle enheder og servicegrene inden for den offentlige sektor – hjemmepleje fx – må naturligvis belave sig på at servicere kunder og brugere på en acceptabel måde, også i ferietiden. Men det har Arriva åbenbart store vanskeligheder ved. Eller også må der være noget galt andetsteds i firmaet? Et selskab, der udfører offentlig trafik, må til hver en tid sørge for at have det fornødne personale, således at togene kan køres, også under sygdom i ferieperioder. Det er amatøragtigt og under lavmålet, det vi her har været vidne til fra Arrivas side.

Der er indgået en politisk aftale om et udvidet genudbud af den Midt- og Vestjyske jernbanetrafik. Men Arrivas præstationer de seneste måneder og i 2016 har imidlertid været så svingende og præget af så mange aflysninger og driftsuregelmæssigheder, at firmaets brand og omdømme har lidt skade, og efter vores opfattelse har man stemplet sig selv som en utroværdig aktør inden for den danske togsektor og dermed udelukket sig selv fra at blive taget alvorligt som togoperatør, når der indkaldes til ny udbudsrunde på jernbaneområdet med særligt hensyn til den midt- og vestjyske togtrafik.

Der er i den grad behov for at stramme op i forhold til Arriva. Det var der faktisk også et par transportordførere, der meldte ud i klartekst i oktober 2016.

Med venlig hilsen

Kjeld A. Larsen, formand

Leif Kajberg, næstformand

>> Læs det åbne brev som pdf