bus cykler tog
Tilskuddet til HT faldet kraftigt

Hvis man renser de kommunale og amtslige tilskud til HT´s drift for inflationen er tilskuddet til driften i 1999 35 % lavere end i 1996. Det fremgår af et svar fra Trafikminister Jacob Buksti til Folketingets Trafikudvalg.

I svaret er foretaget en beregning af de offentlige tilskud til bl.a. HT´s drift siden 1990. Det fremgår, at mens tilskudsniveauet har ligget ret konstant frem til og med 1996 med et beløb på omkring 850 mill. kroner i 1990-priser, skete der fra og med 1997 et voldsomt fald til et niveau på 5-600 mill. kroner i 1990-prisniveau.

Reduktionen på 35 % er gennemført samtidig med at udliciteringen af HT´s busdrift blev gennemført. Hovedstadens kommuner og amter har dermed årligt sparet 300 mill. kroner - omregnet til 1990-penge - og altså ikke ladet den økonomiske gevinst fra udliciteringen komme den kollektive trafik - endsige dens brugere - til gavn.

Det er yderst kritisablet, at hovedstadens enheder nu presser HT til at gennemføre store stigninger i billetprisen, når udgifterne til busdriften igen begynder at stige - fremfor at lægge nogle af de tidligere besparelser opnået ved udliciteringen tilbage i den kollektive trafikkasse, mener Rådet for Bæredygtig Trafik.

Politikerne har åbenbart den holdning, at når bus-entreprenørerne nu - på grund af øget monopolisering af busdriften - er i stand til at presse priserne i vejret, er det kunderne der via øget brugerbetaling skal betale for merudgiften. Rådet finder, at det er meget vigtigt at fastfryse - om ikke sænke billet priserne - over en række år, så konkurrenceforholdet mellem privatkørsel og buskørsel rent privatøkonomisk bliver til øget fordel for bussen. Men det forudsætter at hovedstadens politikere er villige til at tilbageføre noget af deres tidligere gevinster fremfor at lade kunderne betale mere via stigende billetpriser.

Allerede i 1999 var tilskuddet til hver af HT's passagerer faldet til det næstlaveste - nemlig kr. 3,81 - blandt samtlige trafikselskaber i Danmark. Det er udtryk for en meget kynisk økonomisk politik, mener Rådet, der i tiden op til kommune- og amtsrådsvalget vil forholde de opstillede kandidater i hovedstadsområdet deres personlige holdning til spørgsmålet om tilskuddet til HT og udviklingen heri.

Kilde: Trafikministerens svar af 3. april 2001 til Folketingets Trafikudvalg - omdelt som udvlagets bilag nr. 647.