bus cykler tog
PRESSEMEDDELELSE 19/8-2001:

Højere HT-takst - færre passagerer

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) bebuder nu nye takstforhøjelser - men det medfører faldende indtægter, ringere service, færre passagerer og mere biltrafik, siger Rådet for Bæredygtig Trafik

Af HUR’s budgetforslag for 2002 fremgår det, at taksterne frem til 2004 skal forhøjes med 2,23% ud over den almindelige prisudvikling. Samtidig benyttes åbningen af metroen til Vanløse i 2003 til at skære 190.000 bustimer væk. Det kaldes for en "blød" løsning! Man kan også kalde det for salamitaktik eftersom vi kan forvente flere reduktioner af bustimerne når Ringbanen åbner i 2005. Hvor store nedskæringer, der vil blive tale om, venter HUR klogeligt med at afsløre, til det bliver aktuelt.

Årsagen til takststigningen er ifølge HUR et ønske om at ville "genoprette den økonomiske situation, som en bærende forudsætning for 2001-budgettet. Den betingelse er opretholdt i budgetforslaget med økonomisk balance på det det samlede HUR-budget for 2004".

Det er i sig selv absurd at forlange, at offentlige serviceydelser skal være i "økonomisk balance". Vel skal de betroede midler omgås ansvarligt, men ingen forlanger DOG, at biblioteker, renovation eller brandvæsen skal være i "økonomisk balance". Hvorfor så kollektiv trafik?

Den bebudede takstforhøjelse vil bidrage til at endnu flere passagerer vil svigte busserne, der har mistet 30% af de rejsende siden 1980. Medvirkende har været udliciteringer, serviceforringelser (længere rejsetid, færre afgange og siddepladser) samt takster, der er steget mere end forbrugerpriserne. (I 1980 kostede et "gult klip" 2,20 kr., i dag koster det 11,50). Forbedringer i form af S-busser, bedre stoppesteder, flere natbusser mv. har ikke været nok til at fastholde eller forøge passagertallet.

Ved at tale om "økonomisk genopretning" tilslører HUR, at der er tale om en fortsættelse af den ensidige sparepolitik, der har styret den kollektive trafik i hovedstadsområdet i mange år. Midt i 70’erne modtog HT således et tilskud på 1% af de samlede skattepligtige indkomster i regionen. Nu er tilskuddet faldet til 0,38% svarende til 930 mio. kr.

Reel "økonomisk genopretning" burde derfor ikke betyde nedskæringer og forringelser, men at de fem hovedstadsenheder i stedet bliver deres ansvar bevidst og bringer det årlige tilskud op på niveau med 70’ernes 1%, svarende til ca. 2,5 mia. kr.

Takststigningerne vil gøre det endnu sværere at leve op til målsætningen om at biltrafikken ikke må stige i de centrale bydele og at den kollektive trafik skal udbygges for at kunne være et troværdigt alternativ til bilerne.

Skal festtalerne om bedre kollektiv trafik tages alvorligt, må HUR bevise det ved at planlægge og finansiere den kollektive trafik ud fra visionen om at borgerne skal sikres god kollektiv transport til rimelige takster og at dette vil være langt billigere for såvel samfundet som den enkelte, end den ineffektive bilisme, der "begrænser alles mobilitet" (jfr. HUR's eget "Udkast til Trafikstrategi for Hovedstadsområdet, juni 2001").

Ibrugtagningen af metroen og stambusnettet må ikke tjene som påskud til nedskæringer og mindre bustrafik, men skal tværtimod kompensere for de talrige forringelser, der er sket i årenes løb og til at forbedre den samlede kollektive trafikservice.

Meningen med metroen skal være at nedsætte bilpresset i København. Det gør man ikke ved at forringe buskørslen! Kun en yderligere udbygning af busbetjeningen, flere busbaner, "grønne bølger" for busserne samt indførsel af sporvogne på de centrale ruter, kan sikre borgerne en mobilitet på et langt mere miljøvenligt grundlag, end det sker i dag.

Rådet for Bæredygtig Trafik